Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom kraji

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 1. Podpora medzinárodnej spoluprácie a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný a technologický inštitút vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom kraji. 

Termín otvorenia výzvy: 8.3.2023 

Termín uzavretia: K uzavretiu výzvy dôjde 31.12.2023, alebo po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

Alokácia: 9 900 000 EUR 

Max. výška podpory: 2 500 000 EUR 

Oprávnení žiadatelia: fyzické alebo právnické osoby podľa podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka, t. j.: osoby zapísané v Obchodnom registri, osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, ktoré zároveň spĺňajú definíciu mikro, malého alebo stredného podniku (ďalej len „MSP“).

Vykonávateľ: Úrad vlády SR 

Sprostredkovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR 

Kontakt: vyzvy@mhsr.sk 

Komponent POO: 9 

Stav: otvorená 

Žiadosť sa pred jej predložením vypĺňa v informačnom systéme Plánu obnovy a odolnosti (ISPO), do ktorého sa nahrávajú aj všetky prílohy žiadosti.

ISPO si pre podanie žiadosti vyžaduje registráciu žiadateľa.