Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Výzva
  3. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence)

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v znení zmeny č. 2

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 1. Podpora medzinárodnej spoluprácie a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný a technologický inštitút vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence). 

Termín otvorenia výzvy: 8.3.2023 

Termín uzavretia: K uzavretiu výzvy dôjde 31.3.2024 (23:59), alebo po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

Alokácia: 9 900 000 EUR 

Max. výška podpory: 2 500 000 EUR 

Oprávnení žiadatelia: fyzické alebo právnické osoby podľa podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka, t. j.: osoby zapísané v Obchodnom registri, osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, ktoré zároveň spĺňajú definíciu mikro, malého alebo stredného podniku (ďalej len „MSP“).

Vykonávateľ: Úrad vlády SR 

Sprostredkovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR 

Kontakt: vyzvy@mhsr.sk 

Komponent POO: 9 

Stav: otvorená 

Žiadosť sa pred jej predložením vypĺňa v informačnom systéme Plánu obnovy a odolnosti (ISPO), do ktorého sa nahrávajú aj všetky prílohy žiadosti.

ISPO si pre podanie žiadosti vyžaduje registráciu žiadateľa. 

Dokumenty:

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence v Bratislavskom kraji), 09I01-03-V01 Zmenu výzvy č.1, ktorá nadobúda účinnosť 12.6.2023. 

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence), 09I01-03-V01 Zmenu výzvy č. 2, ktorá nadobúda účinnosť 20.10.2023. 

Vzhľadom na vyššie uvedené rovnako navrhovaná zmena neovplyvní žiadosti, ktoré sú v štádiu posudzovania splnenia podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu. 

Upozornenie pre žiadateľov: Vzhľadom na to, že v dôsledku nepredvídateľných okolností už platforma EIC AI nie je dostupná pre žiadateľov, ktorí získali známku excelentnosti za kvalitu v rámci nástroja EIC Accelerator, uvedení žiadatelia nie sú povinní predložiť prílohu č. 1 žiadosti – Zapečatený návrh (Sealed Proposal) alebo Biznis plán, ani prílohu č. 3 žiadosti – Hodnotiaca správa (Evaluation Summary Report). Dané opatrenie sa týka dotknutých príloh v plnom rozsahu, a to tak, ako boli definované v rámci prílohy č. 2 výzvy – Zoznam a popis dokumentácie žiadosti, t. j. v rámci prílohy č. 1 žiadosti nie je žiadateľ povinný predložiť dokument Biznis plánu, ktorý bol predložený v rámci nástroja EIC Accelerator, ani snímku obrazovky vo formáte JPG, PNG, GIF, alebo PDF, z ktorej sú zrejmé termíny predloženia návrhu (Submission date) a vyhodnotenia návrhu (Response date) a výsledku hodnotenia návrhu (NO GO). Uvedeným opatrením nie je dotknuté právo žiadateľov dané prílohy predložiť, ak nimi v čase predkladania žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu disponujú. Do vyriešenia technických problémov budú uvedené prílohy pre účely posúdenia žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zabezpečené priamo zo strany vykonávateľa v spolupráci Európskou komisiou a národným kontaktným bodom pre EIC. 

Pre žiadateľov, ktorí získali známku excelentnosti za kvalitu v rámci nástroja EIC Transition nie je vyššie uvedené upozornenie relevantné. 

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu pre výzvu 09I01-03-V01 (platná od 16. 6. 2023):

Za účelom oboznámenia sa žiadateľa s povinnosťami a postupmi vzťahujúcimi sa k realizácii projektu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňujeme nasledovné dokumenty:

Záväzná dokumentácia pre implementáciu projektov | Dokumenty | Plán obnovy | Podpora podnikateľov | MHSR (otvorí sa v novom okne)

Stav alokácie

Alokácia výzvy (POO zdroj): 8 250 000 EUR

Výška prostriedkov vo všetkých predložených žiadostiach: 4 982 770 EUR, z toho:

  • Výška prostriedkov v nezazmluvnených žiadostiach spĺňajúcich PPPM: 0 EUR
  • Výška prostriedkov v zazmluvnených projektoch: 4 982 770 EUR
  • Výška prostriedkov v žiadostiach, ktoré nesplnili PPPM: 0 EUR

Zostávajúca alokácia (rozdiel celkovej alokácie výzvy a zazmluvnených projektov): 4 917 230,00 EUR (zdroj POO a zdroj DPH); z toho zdroj POO – 3 267 230,00 EUR.

Aktualizácia: 31.10.2023

Formulár na otázky k vyhlásenej výzve Podpora projektov, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ v EIC:

Z dôvodu rovnakého prístupu ku všetkým uchádzačom bude Vaša odpoveď zverejnená prostredníctvom často kladených otázok (FAQ) na webstránke www.vaia.gov.sk.