Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Predbežný plán financovania

Predbežný plán financovania podpory výskumu, vývoja a inovácií

Predbežný plán financovania podpory výskumu, vývoja a inovácií (ďalej aj “predbežný plán”) má za cieľ zabezpečiť predvídateľné plánovanie výziev a grantových schém, ako aj využitie finančných prostriedkov zo všetkých zdrojov, aby sa záujemcovia mohli pripraviť na jednotlivé výzvy. Predbežný plán je vytváraný v spolupráci s poskytovateľmi finančných prostriedkov tak, aby boli umožnené synergické efekty a komplementárnosť podpory. 

Predbežný plán má prispievať k predvídateľnosti podpory, k vyššiemu záujmu výskumníkov a firiem o účasť vo výzvach, a teda aj k zlepšeniu kvality podporených projektov. Financovanie jednotlivých výziev je v súlade s Národnou stratégiou výskumu, vývoja a inovácií 2030, príslušnou analýzou vplyvov na rozpočet verejnej správy a schváleným rozpočtom verejnej správy na roky 2024 – 2026. 

V rámci predbežného plánu sa pri zohľadnení cieľov Národnej stratégie zoskupujú jednotlivé výzvy do týchto oblastí podpory: 

  • rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji a podpora talentu,  
  • rozvoj výskumnej infraštruktúry,  
  • podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do Horizont Európa,  
  • podpora medzisektorovej spolupráce,  
  • podpora excelentného výskumu,  
  • podpora aplikovaného výskumu a inovácií, 
  • koordinačné a podporné aktivity. 

Predbežný plán schválila Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie 14. marca 2024.

Archív Plánu výziev z Plánu obnovy a odolnosti nájdete na tejto stránke.