Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií

Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií 2030

Slovensko, ktoré si verí.

Slovensko má po rokoch víziu a plán, ako zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomiky a kvalitu života, a to jedným z najtrvalejších spôsobov – podporou výskumu, inovácií a talentu. Na základe dát vieme, že investície do vedy a inovačného ekosystému sa môžu našej krajine v dlhodobom horizonte vrátiť viac ako dvojnásobne

Model hospodárskeho rastu, na ktorý sa Slovensko spoliehalo posledné dve dekády, sa pomaly vyčerpáva. Zo Slovenska odchádza množstvo talentovaných ľudí, ktorí tu nenachádzajú príležitosť naplniť svoj potenciál. Zároveň čelíme čoraz nevyspytateľnejším výzvam, krízam a trendom. Je navyšší čas, aby Slovensko inovovalo – svoj model rastu, podporu výskumu a inovácií, aj prístup k ľudskému kapitálu.

Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií do roku 2030 je strešný strategický dokument, ktorý určuje zámery, ciele a priority Slovenskej republiky a princípy dobrého riadenia a efektívnosti v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Jej schválením Slovensko splnilo jeden z míľnikov Plánu obnovy a odolnosti SR. Súčasťou stratégie je aj akčný plán s 91 konkrétnymi opatreniami. Na plnenie stratégie dohliada Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie. Výskumná a inovačná autorita vyhodnocuje plnenie jednotlivých opatrení formou semaforu. Prezrite si našu informačnú brožúru (PDF, 1194 kB).

Naše ciele

Posunúť Slovensko o 10 miest v Európskom inovačnom rebríčku

Zvýšiť investície do výskumu a vývoja na 2% HDP (z toho 1,2% zo súkromných zdrojov)

Prilákať 25-tisíc vysokokvalifikovaných ľudí zo zahraničia

Čo sú kľúčové oblasti zmeny?

 • Investícia do kvalitného systému. Popri nevyhnutnom zvýšení prostriedkov do výskumu, vývoja a inovácií cielime na kvalitatívnu zmenu celého systému podpory výskumu a inovácií. Navrhujeme efektívnejšiu koordináciu, vyjasnenie kompetencií a zjednodušenie procesov z pohľadu výskumníkov a inovátorov. 
 • Cielenie na vysokokvalifikovaný talent. Národná stratégia upriamuje pozornosť na rozvoj domáceho talentu a lákanie a udržanie domáceho aj zahraničného talentu. Okrajovo upozorňuje aj na potrebu cieleného zvyšovania kvality života v slovenských mestách, v ktorých sa drvivá väčšina zdrojov na výskum a inovácie koncentruje.
 • Koncentrácia zdrojov do vybraných priorít. Slovensko je malá, silne priemyselná krajina, ktorá nemá dostatočnú koncentráciu talentu a zdrojov na to, aby sa mohla sústrediť na všetko. Stratégia navrhuje niekoľko mechanizmov na identifikáciu prioritných investičných oblastí v súlade s najväčšími domácimi výzvami a globálnymi trendmi. 

Ako dosiahneme zmenu?

Férový a predvídateľný systém

 • Aplikujeme pravidlo “know how”, nie “know who”, pričom dobre navrhnutý systém bude prístupný, prehľadný a férovo nastavený pre všetkých.
 • Súčasťou reformy je pravidelne aktualizovaný predbežný plán grantovej podpory a zavedenie medzinárodných panelov a posudkov od zahraničných odborníkov.
 • Medzi už aplikované opatrenia patrí povinné zverejňovanie zámerov výziev na webe vaia.gov.sk, online informačné semináre a pravidelné zverejňovanie odpovedí na otázky k zámerom výziev formou často kladených otázok na webe VAIA.

Orientácia na užívateľa

 • Výzvy a implementačné pravidlá budú pre žiadateľa zrozumiteľné a jednoducho aplikovateľné. Budeme neustále zlepšovať, ako komunikujeme.
 • Zavádzame princíp jednotných miest alebo portálov, či už pri podpore výskumu a inovácií alebo službách pre vysokokvalifikovaný talent. Vo výsledku užívatelia na jednom mieste nájdu všetky podstatné informácie v prehľadnej forme.

Zapájanie aktérov

 • Do prípravy stratégie sme zapojili stovky ľudí z výskumného a inovačného prostredia. Jednotlivé politiky zo stratégie naďalej konzultujeme s dotknutými aktérmi a využívame profesionálnu facilitáciu veľkých skupín najmä pri zložitých a konfliktných témach.
 • Pod Radou vlády pôsobí Koordinačná platforma, komunikačný orgán dôležitých aktérov na zdieľanie informácii a komentovanie návrhov, ako aj niekoľko pracovných skupín.