Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Hodnotiaci proces

Hodnotiaci proces

Komponent 9

Spolupodieľajte sa na zlepšovaní výskumno-vývojového prostredia na Slovensku. VAIA na hodnotenie výskumných a inovačných projektov predložených v rámci výziev z Plánu obnovy a odolnosti využívame  predovšetkým databázu expertov Európskej komisie. 

Pri projektoch s vyššou alokáciou využívame kvalifikovaných zahraničných hodnotiteľov, pri projektoch s nižšími rozpočtami expertov, ktorí pôsobia v na Slovensku a v Čechách. Hodnotenie projektov bude finančne odmeňované na úrovni hodnotenia projektov Horizontu Európa.   

Ak máte záujem zapojiť sa do hodnotenia projektov ako hodnotiteľ, je potrebné zaregistrovať sa do databázy Európskej komisie na tomto odkaze: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert 

Po vytvorení a vyplnení odborného profilu je potrebné nastaviť profil na verejný a viditeľnosť profilu musí byť nastavená minimálne nasledovne: 

V tejto fáze by mal byť Váš profil viditeľný a k dispozícii pre vyhľadávanie.

V prípade otázok alebo nejasností ohľadom registrácie nás kontaktujte na

Komponent 10

Investícia 2: Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív

Spolupodieľajte sa hodnotení projektov, ktoré sa zameriavajú na lákanie a udržanie talentov prostredníctvom podujatí na posilnenie vzťahov so slovenskou diaspórou.

Ak máte záujem zapojiť sa do hodnotenia projektov ako hodnotiteľ, je potrebné zaregistrovať sa do databázy Európskej komisie na tomto odkaze: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert

Hodnotitelia, ktorí sa zaregistrujú do databázy, môžu poslať informáciu o tejto registrácii na adresu: diaspora@vlada.gov.sk a Vykonávateľ overí viditeľnosť ich profilu.

Po vytvorení a vyplnení odborného profilu je potrebné nastaviť kľúčové slovo „Talent“ nasledovne:

V časti “My expert area” kliknite na “View/edit profile” (modré tlačítko). Keď sa otvorí Váš profil kliknete na “CV” v ľavej časti obrazovky. Potom v časti “Modify CV – Area of expertise” kliknite na ikonu ceruzky a otvorí sa Vám okno “Expertise”, do ktorého napíšte slovo “Talent” a stlačte na klávesnici enter. Nakoniec potvrďte “Save & Close”  (modré tlačítko).

Profil nastavte na verejný a viditeľnosť profilu musí byť nastavená minimálne nasledovne:

Hodnotiteľ musí spĺňať podmienky vylúčenia konfliktu záujmov v zmysle zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odborný hodnotiteľ v rámci tejto výzvy nesmie:

 • byť žiadateľom;
 • byť partnerom žiadateľa;
 • podieľať sa na príprave projektu v rámci tejto výzvy;
 • štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu žiadateľa;
 • spoločník obchodnej spoločnosti alebo člen družstva, ktoré sú žiadateľmi, partnermi;
 • osoba, ktorá je blízkou osobou podľa § 116 Občianskeho zákonníka žiadateľovi, partnerovi
 • je alebo bol počas posledných 3 rokov pred podpisom príkaznej zmluvy zamestnancom žiadateľa, resp. partnera žiadateľa (v prípade univerzít nemôže byť zamestnancom tej istej fakulty);
 • je alebo bol počas ostatných 3 rokov pred podpisom príkaznej zmluvy obchodným partnerom žiadateľa/partnera;
 • mu akýkoľvek iný dôvod, resp. vzťah alebo postoj ku žiadateľovi bráni v nestrannom odbornom posúdení žiadosti.

Hodnotitelia budú hodnotiť projekty v rámci výzvy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou s kódom č. 10I02-03-V01, ktorá je dostupná na: https://vaia.gov.sk/sk/2023/08/31/vyzva-na-podporu-posilnenia-vztahov-so-slovenskou-diasporou/https://vaia.gov.sk/sk/podpora-vyskumu-a-inovacii/vyzvy/