Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Stratégia inteligentnej špecializácie RIS3

Stratégia inteligentnej špecializácie SK RIS3 2021+

Inteligentná špecializácia je koncepcia inovačnej politiky, ktorej cieľom je podporiť národné alebo regionálne inovácie, prispieť k rastu a prosperite tým, že štátom alebo regiónom pomôže a umožní sústrediť sa na svoje silné stránky. Inteligentná špecializácia je založená na partnerstvách medzi podnikmi, verejnými subjektmi a znalostnými inštitúciami.

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR 2021-2027 (ďalej len „SK RIS3 2021+“) je aktualizáciou stratégie Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky a predstavuje strategický dokument určujúci ciele, systém politík a opatrení v oblasti výskumu, vývoja a inovácií (ďalej len „VVaI“) v tých sektoroch ekonomiky Slovenskej republiky, ktoré majú najväčší potenciál transformácie smerom k činnostiam a aktivitám s vyššou pridanou hodnotou a zároveň disponujú dostatočnou výskumnou a inovačnou kapacitou. SK RIS3 2021+ predstavuje základný rámec pre rozvoj ekosystému VVaI v Slovenskej republike, definuje opatrenia a nástroje na dosiahnutie strategických cieľov a slúži ako východisko k nastaveniu kontinuálnych procesov, ktoré budú prispievať k vytváraniu efektívneho systému podpory VVaI.

SK RIS3 2021+ je zároveň základným dokumentom, ktorý určuje obsahové zameranie podpory z fondov politiky súdržnosti Európskej únie pre obdobie 2021 – 2027 pre oblasť VVaI a koncentráciu zdrojov týkajúcich sa tejto oblasti. 

Vízia SK RIS3 2021+

Zavedením optimalizovaného systému politík a opatrení v oblasti výskumu, inovácií a ľudských zdrojov podporiť stimuláciu štrukturálnej zmeny slovenskej ekonomiky smerom k rastu založenom na zvyšovaní výskumnej a inovačnej schopnosti a excelentnosti v segmentoch s najväčšou konkurenčnou výhodou s cieľom podporovať udržateľný rast zamestnanosti, príjmov a kvality života.

SK RIS3 2021+ je postavená na dvoch hlavných pilieroch:

 • Domény inteligentnej špecializácie ako výstupy procesu podnikateľského objavovania, ktoré majú byť rozvíjané prostredníctvom špecifických projektov zameraných na rozvoj technológií, produktov, rozvoj infraštruktúr či budovanie platforiem spolupráce;
 • Strategické ciele, ktoré budú napĺňané systémovými opatreniami a verejnými politikami a zároveň budú reagovať na hlavné výzvy VVaI ekosystému.

Súhrnná správa

Súhrnná správa z procesu podnikateľského objavovania (ďalej len „Súhrnná správa”) je súčasťou aktualizácie a implementácie stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SK RIS3 2021+, ktorá je nevyhnutná pre splnenie kritérií základnej podmienky „Dobrá správa stratégie pre inteligentnú špecializáciu na národnej alebo regionálnej úrovni“ (ďalej len „základná podmienka“). Splnenie kritérií základnej podmienky je predpokladom čerpania finančných prostriedkov a implementácie aktivít politického cieľa 1 „Inteligentnejšia Európa vďaka inovácii, digitalizácii, hospodárskej transformácii a podpore malých a stredných podnikov” v rámci Operačného programu Slovensko (OP SK) v programovom období 2021 – 2027.

Súhrnná správa bola vypracovaná participatívnym spôsobom v spolupráci s doménovými koordinátormi, vizionármi a členmi doménových platforiem. Cieľ Súhrnnej správy spočíva v detailnejšej prezentácii priebehu procesu podnikateľského objavovania (ďalej len „EDP“, z angl. „Entrepreneurial Discovery Process“) v rámci aktualizácie domén inteligentnej špecializácie, t. j. v detailnejšom predstavení jednotlivých domén, zdôvodnení ich výberu pri zohľadnení špecifík SR a globálnych megatrendov a podrobnom opise procesu definovania prioritných oblastí, transformačných cieľov, transformačných máp, vrátane zmapovania dostupných výskumných kapacít a potenciálnych odberateľov.

Súhrnná správa je živým a priamo nadväzujúcim dokumentom na SK RIS3 2021+, ktorý bude v pravidelných 1-2 ročných intervaloch aktualizovaný na základe dostupných dát a dosiahnutých výsledkov za predchádzajúce obdobie. Takýmto nastavením sa zabezpečí možnosť flexibilnejšie reagovať na prípadnú zmenu vývoja v rámci jednotlivých prioritných oblastí domén inteligentnej špecializácie.

Súhrnná správa sa rozdeľuje na tri hlavné časti, v rámci ktorých je definovaná metodika výberu a aktualizácie domén inteligentnej špecializácie, špecifické informácie týkajúce sa jednotlivých domén a všeobecných opatrení pre zabezpečenie úspešnej implementácie SK RIS3 2021+, konkrétne:

 • „Metodika definovania a aktualizácie domén“ opisuje metodiku a proces aktualizácie domén inteligentnej špecializácie a detailným spôsobom opisuje EDP.
 • „Domény inteligentnej špecializácie“ je vypracovaná doménovými koordinátormi a vizionármi. Obsahuje informácie týkajúce sa zdôvodnenia výberu domény, cieľa domény, prioritných oblastí, transformačných cieľov a predpokladu spolupráce a synergií s inými doménami.
 • „Horizontálne potreby pre úspešnú transformáciu“ obsahuje súhrn všeobecných opatrení, ktoré je nevyhnutné realizovať pre úspešné dosiahnutie transformačných cieľov a implementácie domén.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR”) pri definovaní štruktúry Súhrnnej správy vychádzalo z komunikácie s doménovými koordinátormi, vizionármi a členmi doménových platforiem. Dokument bol uznesením č. 1/25 z 10. mája 2022 schválený Radou vlády pre vedu, techniku a inovácie.

Aktualizácia RIS3

Aktualizovanie stratégie Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (ďalej len „RIS3“) bolo naviazané na splnenie kritérií základnej podmienky. Splnenie uvedenej základnej podmienky je nevyhnutnosťou k možnosti čerpania finančných prostriedkov a implementácii časti aktivít politického cieľa 1 z Operačného programu Slovensko (ďalej len „OP SK“) pre programové obdobie 2021-2027. Aktualizácia stratégie Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (ďalej len „RIS3“) prebiehala v rámci projektu „Podpora transformácie hospodárstva SR zvýšením jeho inovačnej výkonnosti“ financovaného z prostriedkov Európskej komisie. Proces aktualizácie bol realizovaný v spolupráci s medzinárodným konzorciom VVA Economics & Policy, BAK Economic Intelligence, KPMG (konzorcium) a súbežne boli do prípravy zapojení aj partneri pre zabezpečenie prepojenia získaných poznatkov a skúseností s implementáciou RIS3 z programového obdobia 2014-2020.

Príprava aktualizácie stratégie RIS3 pozostávala z piatich prípravných koncepčných fáz, konkrétne:

 1. Analýza a odporúčania – vypracovanie analytických vstupov o súčasnom stave systému VVaI a odporúčaní pre zlepšenie súčasného stavu VVaI na Slovensku;
 2. Proces podnikateľského objavovania (EDP proces) – prostredníctvom metodiky EDP experti v rámci doménových platforiem pod vedením doménových koordinátorov a vizionárov definovali tzv. domény inteligentnej špecializácie;
 3. Návrh aktualizovanej RIS3 (výstup z projektu medzinárodného konzorcia) – medzinárodné konzorcium predložilo návrh aktualizovanej stratégie RIS3 na pripomienkovanie pre aktérov, ktorí na príprave stratégie spolupracovali;
 4. Prepojenie získaných poznatkov a skúseností a úprava návrhu aktualizovanej RIS3 od konzorcia – poznatky získané z implementácie RIS3 na obdobie 2014-2020 boli v tomto procese implementované do návrhu stratégie od konzorcia. V tejto fáze prípravy aktualizácie bola zriadená aj užšia pracovná skupina, ktorá spolupracovala na dopracovaní aktualizovanej RIS3;
 5. Finalizácia SK RIS3 2021+ – na základe diskusií a bilaterálnych stretnutí k pripomienkam k návrhu stratégie od konzorcia bola v spolupráci s užšou pracovnou skupinou vypracovaná finálna verzia SK RIS3 2021+, ktorá bola predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Po zapracovaní pripomienok bola SK RIS2 2021+ postúpená na schválenie Rade vlády pre vedu techniku a inovácie (ďalej len „RVVTI“) a vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda SR“).

Analýza a odporúčania

V úvodnej fáze prípravy aktualizácie stratégie RIS3 boli vypracované dva základné koncepčné dokumenty, konkrétne „AS-IS report“ a „TO-BE report“. Tieto dokumenty predstavujú analytický, ale aj podporný metodický a informačný zdroj pre tvorbu návrhu stratégie SK RIS3 2021+.

AS-IS report (.PDF, 3 MB)

TO-BE report (.PDF, 580 kB)

 • AS-IS report

Dokument „AS-IS report“ predstavuje analytickú správu o stave systému výskumu, vývoja a inovácií (VVaI) na Slovensku. Cieľom jej spracovania bolo vytvorenie informačnej a analytickej bázy pre ďalšie fázy procesu aktualizácie RIS3. Správa je tematicky zameraná na organizáciu a doterajšie fungovanie systému VVaI na Slovensku, na identifikáciu hybných síl a prekážok brániacich inováciám a na súčasné politické opatrenia.

Správa AS-IS zahŕňa tri kľúčové oblasti:

 1. Analýza slovenského ekosystému VVaI
 2. Analýza prekážok rozširovania inovácií
 3. Analýza priemyselných prechodných opatrení, ktoré sa v slovenskej ekonomike realizovali za posledných päť rokov
 • TO-BE report

Dokument s názvom „TO-BE report“, predstavuje návrh odporúčaní na zlepšenie VVaI na Slovensku. Obsah a štruktúra odporúčaní vychádza zo zistení a záverov analýzy spracovanej v správe „AS-IS report“. Súčasťou návrhu odporúčaní je aj predstavenie osvedčených postupov z oblasti VVaI uplatňovaných v Európe, ktoré majú relevanciu pre proces zlepšovania stavu slovenského systému VVaI.

Odporúčania uvedené v správe TO-BE pokrývajú nasledovné témy:

 • Legislatívny rámec upravujúci VVaI na Slovensku
 • Infraštruktúra VVaI
 • Spolupráca medzi výskumnými pracovníkmi, tvorcami politík a priemyslom v oblasti výskumu, vývoja a inovácií
 • Zručnosti a ľudské zdroje
 • Financovanie VVaI
 • Monitorovanie a hodnotenie

Proces podnikateľského objavovania (EDP proces)

Význam EDP procesu pri aktualizácii RIS3

Pri aktualizácii RIS3 zohrávala dôležitú úlohu kombinácia dvoch typov prístupov: zhora-dole a zdola-hore. V rámci prístupu zhora-dole experti v rámci doménových platforiem pod vedením doménových koordinátorov a vizionárov definovali tzv. domény inteligentnej špecializácie, ktoré vyčleňujú tie sektory ekonomiky, ktoré sú strategicky dôležité a disponujú relevantnou výskumnou a inovačnou kapacitou. V rámci týchto domén boli následne definované tzv. prioritné oblasti, ktoré ďalej zužujú a špecifikujú obsahové zameranie konkrétnej domény. V tejto fáze do procesu vstupovali prostredníctvom tvorivých workshopov experti z radov verejnej správy, výskumných a akademických inštitúcií a priemyslu (prístup zdola-hore). Spojenie týchto dvoch prístupov je definované v metodológii tvorby RIS3 a nazýva sa proces podnikateľského objavovania (angl. Enterpreneurial Discovery Process, ďalej len „EDP“).

Realizované aktivity v procese EDP

Súčasťou realizovaných aktivít spojených s aktualizáciou stratégie RIS3 bola tiež organizácia dvoch konzultačných workshopov (kontaktne aj online) a validačného workshopu, ktorých realizácia bola v gescii konzorcia. Workshopy mali interaktívny charakter a ich cieľom bolo informovať o aktuálnom stave projektu, diskutovať o stratégii, získavať spätnú väzbu a zozbierať návrhy a odporúčania. Na validačnom workshope boli prezentované výstupy EDP v rámci všetkých piatich definovaných domén s uvedením prioritných oblastí a určením transformačných cieľov, ktoré majú byť v jednotlivých oblastiach dosiahnuté.

Výstupy z workshopov by bolo možné charakterizovať nasledovne:

 • Workshop Bratislava – workshop bol zorganizovaný v júli 2020, ako dvojjazyčný. Prostredníctvom diskusie zainteresovaných strán (zástupcov ústredných orgánov štátnej správy, verejných výskumných a vzdelávacích inštitúcií, podnikateľských subjektov, záujmových skupín a zoskupení v oblasti výskumu a inovácií) boli definované a špecifikované konkrétne domény s najväčšou perspektívou pre Slovensko.

Identifikované domény:

Doména 1: Inovatívny priemysel pre 21. storočie

Doména 2: Mobilita pre 21. storočie

Doména 3: Digitálna transformácia Slovenska

Doména 4: Zdravá spoločnosť

Doména 5: Zdravé potraviny a životné prostredie

 • Online workshopy k jednotlivým doménam – boli organizované na prelome septembra a októbra 2020 a ich súčasťou bola diskusia k ďalším krokom v budovaní počiatočných transformačných plánov prostredníctvom EDP u každej z identifikovaných domén, vrátane aktivít s týmto procesom spojených.
 • Validačný workshop výstupov z EDP procesu – uskutočnil sa v novembri 2020 za účasti zástupcov akademického prostredia, podnikateľského sektora a dotknutých ministerstiev. Predmetom diskusie bol prístup zástupcov jednotlivých domén k definovaniu prioritných oblastí, upresnenie informácií k dátam z ktorých vychádzali, ako aj potreby, ktoré boli z ich strany identifikované.

Návrh aktualizovanej RIS3 (výstup z projektu medzinárodného konzorcia)

Na základe výstupov z workshopov a už realizovaných analýz (AS-IS a TO-BE správy) vypracovalo konzorcium prvý návrh aktualizovanej RIS3, ktorý predložilo dňa 18. decembra 2020 na pripomienkovanie. Na základe získaných pripomienok k návrhu aktualizovanej RIS3, ktorú vypracovalo konzorcium boli v predloženej verzii nedostatočne podchytené opatrenia zamerané na priemyselnú transformáciu a internacionalizáciu. Nedostatočné pokrytie týchto oblastí predstavovalo problematickú rovinu pre splnenie vybraných kritérií základnej podmienky pre politický cieľ 1. Ako zásadný nedostatok predloženého návrhu bola tiež identifikovaná potreba špecifikácie adresnejších návrhov na zmeny súčasného systému VVaI s dôrazom na chyby z predchádzajúceho programového obdobia, ktoré viedli k problémom v implementácii a čerpaní prostriedkov na VVaI z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Prepojenie získaných poznatkov a skúseností a úprava návrhu stratégie od konzorcia 

Ako reakcia na pripomienky vznesené k návrhu aktualizovanej RIS3 predloženej konzorciom bola na národnej úrovni zriadená užšia pracovná skupina, ktorá zabezpečovala dopracovanie návrhu stratégie tak, aby bolo v dostatočnej miere zabezpečené splnenie všetkých kritérií základnej podmienky a reflektovala aj nedostatky implementácie RIS3 pre programové obdobie 2014-2020. V pracovnej skupine boli zastúpení zamestnanci Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (ďalej len „MIRRI“), ako gestora prípravy a koordinácie aktivít spojených s aktualizáciou RIS3), zástupcovia z podnikateľského prostredia, akademickej sféry, výskumu a relevantných ministerstiev. Pracovná skupina mala za cieľ dopracovať návrh stratégie na medzirezortné pripomienkové konanie (ďalej len „MPK“) do podoby na ktorej bude na národnej úrovni konsenzus čo najväčšej možnej skupiny aktérov, ktorí sa na budovaní ekosystému VVaI podieľajú a budú podieľať. Zriadenie pracovnej skupiny bolo tiež reakciou na potrebu klásť zvýšený dôraz na komunikáciu s partnermi, čo v predchádzajúcom období pri príprave stratégie RIS3 nebolo v dostatočnej miere zabezpečené.

Finalizácia SK RIS3 2021+

Po prijatí výstupu projektu od medzinárodného konzorcia v apríli 2021 nasledovala v procese aktualizácie RIS3 posledná fáza finalizácie dokumentu s názvom: „Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021-2027“ (ďalej len „SK RIS3 2021+“).

Od mája 2021 do polovice septembra 2021 MIRRI pravidelne organizovalo a koordinovalo zasadnutia užšej pracovnej skupiny pre dopracovanie SK RIS3 2021+. V gescii MIRRI bol 23. septembra 2021 predložený návrh SK RIS3 2021+ na MPK. Následné vyhodnotenie pripomienok a ich zapracovanie, spolu s technickými rokovaniami a rozporovými konaniami prebiehalo v období od 7. októbra do 5. novembra 2021.

Stratégia SK RIS3 2021+ bola schválená 16. novembra 2021 Radou vlády SR pre vedu, techniku a inovácie a 8. decembra 2021 vládou SR, čím bolo takmer dvojročné obdobie príprav a koordinácie aktivít spojených s aktualizáciou RIS3 úspešne zavŕšené.

Celý proces prípravy SK RIS3 2021+ je možné vidieť na časovej osi uvedenej nižšie.

Časová os prípravy SK RIS3 2021+ (.PDF, 1452 kB)