Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. VAIA

VAIA

Prečo VAIA?

Misiou VAIA je významne zvýšiť inovačnú výkonnosť Slovenska. VAIA vznikla na Úrade vlády v roku 2021 s cieľom reformovať štátnu podporu vedy, výskumu a inovačného ekosystému. Medzi prvé úlohy nového tímu patrí zavedenie hodnotenia výskumu a inovácií zahraničnými expertmi, návrh nového modelu riadenia a financovania výskumu a vývoja pod Radou vlády pre vedu, techniku a inovácie a príprava Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií. Prezrite si našu informačnú brožúru (PDF, 1194 kB).

V práci sa riadime predovšetkým kvalitnými dátami a relevantnými inšpiráciami a príkladmi dobrej medzinárodnej praxeVerejné politiky tvoríme spolu s výskumným a inovačným ekosystémom s cieľom navrhnúť riešenia najmä s ohľadom na potreby tých, ktorých sa vo výsledku najviac dotýkajú. Našou ambíciou je búranie stereotypov o správe vecí verejných a budovanie prostredia založeného na dôvere, transparentnosti, spolupráci a otvorenosti novým myšlienkam a nápadom.

Naše hodnoty

Ambiciózny realizmus

Náš úspech meriame na základe výstupov, ktorých výsledky sú uchopiteľné a merateľné.

Dôvera

Do partnerov vkladáme dôveru, ktorá je nevyhnutným predpokladom pre vznik inovácií.

Zodpovednosť

Byť autoritou znamená niesť zodpovednosť. Nebojíme sa chýb; veríme, že nás dokážu priviesť k lepším výsledkom.

Proklientský prístup

Odstraňujeme bariéry a vytvárame prostredie, podmienky a systémy, ktoré umožňujú tvorivým ľuďom rozvíjať prelomové riešenia.

Vedenie VAIA

Chief Innovation Officer

Michaela Kršková je prvou Chief Innovation Officer slovenskej vlády a zároveň tajomníčkou Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie.  Je zodpovedná za vedenie VAIA a medzirezortnú koordináciu inovačnej politiky a implementáciu reforiem a investícií komponentu 9 Plánu obnovy, ktoré majú za cieľ rozbehnúť slovenský inovačný ekosystém a zjednodušiť a posilniť financovanie slovenskej vedy a výskumu. 

V minulosti Michaela spoluzaložila slovenský fond rizikového kapitálu Slovak Venture Fund s účasťou Európskeho investičného fondu, bola spoluzakladateľkou akcelerátora Startup Awards.SK (dnes FTRNW), pôsobila ako inovačná konzultantka pre spoločnosť Civitta a projektová manažérka v oblasti technologického transferu na Univerzite v Oxforde. Vyštudovala verejnú politiku na Princetonskej univerzite a ekonómiu a medzinárodný rozvoj na Graduate Institute of International and Development Studies v Ženeve. 

Riaditeľka odboru talentových politík

Iva Kleinová je zodpovedná za prípravu a implementáciu Národnej stratégie vývoja, výskumu a inovácií 2030. V minulosti pôsobila ako biznis konzultantka v spoločnostiach McKinsey&Company a HB Reavis, ako manažérka v oblasti vzdelávania v nadácii LEAF a ekonomickom inštitúte CERGE-EI. Iva má skúsenosti aj s prácou vo verejnej sfére (Ministerstvo financií SR, Fire Deparment of New York, UNDP). Vyštudovala históriu na Princeton University a verejnú správu na Columbia University v USA. 

Riaditeľ odboru programov

Daniel Straka vedie tím odboru programov, ktorý je zodpovedný najmä za výzvy na predkladanie projektov z Komponentu 9 Plánu obnovy v objeme 570mil. Eur. V minulosti pôsobil ako riaditeľ Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) a má viac ako trinásť rokov skúsenoss tvorbou a implementáciou výskumných a inovačných politík na národnej a európskej úrovni. V roku 2014 založil a do roku 2017 viedol Styčnú kanceláriu SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD).  

Riaditeľ odboru výskumných a inovačných politík

Michal Habrman vedie analytický tím, ktorý je zodpovedný za analytické a dátové úlohy ako aj otázky spojené s financovaním výskumu a vývoja. V minulosti pôsobil najmä ako analytik Inštitútu finančnej politiky s expertízou na makroekonomické ako aj štrukturálne politiky. Bol zodpovedný za obsahové časti plánu obnovy venujúce sa vysokým školám, výskumu a inováciám ako aj lákaniu talentu. Má doktorát z hospodárskej politiky a krátko pôsobil na Ekonomickej univerzita a Ekonomickom ústave SAV, kde sa venoval štrukturálnym politikám.

Riaditeľka odboru priorít

Andrea Uhrínová vedie kanceláriu Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, ktorá je zodpovedná za koordináciu plnenia cieľov a úloh vyplývajúcich z národnej stratégie. V minulosti pôsobila ako riaditeľka odboru Výskumu a inovácií na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Vyštudovala právo na Univerzite Komenského v Bratislave a neskôr aj medzinárodné vzťahy na Andrássy University v Budapešti.

Sme súčasťou Plánu Obnovy

VAIA vznikla v októbri 2021 ako vykonávateľ Komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti so zodpovednosťou za reformu riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácii. 

Tím VAIA je zároveň sekretariátom a výkonnou zložkou Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie, ktorá sa k 3. novembru 2022 transformovala na poradný orgán s expertným zložením.

Viac o Pláne obnovy a odolnosti