Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Revízia výdavkov, kompetencií a personálnych kapacít vo výskume, vývoji a inováciách

Revízia výdavkov, kompetencií a personálnych kapacít vo výskume, vývoji a inováciách

Celé znenie Revízie výdavkov, kompetencií a personálnych kapacít vo výskume, vývoji a inováciách (PDF, 4 MB) / EN version (PDF, 3 MB)

Grafy Revízie výdavkov, kompetencií a personálnych kapacít vo výskume, vývoji a inováciách (XLSX, 992 kB) / EN version (XLSX, 976 kB)

Vláda SR na svojom zasadnutí 4. októbra 2023 vzala na vedomie informáciu o Revízii výdavkov, kompetencií a personálnych kapacít vo výskume, vývoji a inováciách (Revízia). Revízia je dôležitý krok implementácie Akčného plánu Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030 a celej reformy riadenia politiky výskumu, vývoja a inovácií (VVaI), ktorá je nevyhnutná pre zvýšenie inovačnej výkonnosti ekonomiky Slovenska.  

V súlade so schválenou Národnou stratégiou VVaI 2030 bolo potrebné zmapovať aktuálne výdavky, kompetencie a personálne kapacity VVaI a navrhnúť opatrenia na zvýšenie efektívnosti využívania existujúcich zdrojov, ktoré budú následne základom pre Implementačný plán Revízie a ďalšie kroky. Revíziu vypracoval tím Výskumnej a inovačnej autority na Úrade vlády SR (VAIA) a Útvaru hodnoty za peniaze na Ministerstve financií SR. 

Revízia je ďalším dôležitým systémovým krokom po tom, ako Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie v septembri schválila Záväznú metodiku riadenia, financovania a hodnotenia podpory VVaI. Metodika zjednocuje spôsob prípravy, zverejňovania a hodnotenia výziev, podávania a hodnotenia žiadostí a monitorovania projektov. 

Revízia výdavkov mapuje a hodnotí efektívnosť financovania VVaI z verejných zdrojov 

Hlavným cieľom Revízie je zmapovať existujúce výdavky a kompetencie. Časť venovaná výdavkom identifikuje existujúce zdroje a pomenúva ciele a nástroje, kam smerovať viac investícií. Zároveň navrhuje opatrenia na zvýšenie efektívnosti využívania existujúcich zdrojov, pričom nezakladá žiadne požiadavky na dodatočné financovanie nad rámec schválenej Národnej stratégie. 

Hodnotený balík predstavuje približne 600 miliónov eur ročne. Štátny záverečný účet pre oblasť Vedy a techniky identifikuje objem financovania v roku 2022 na úrovni 412 miliónov eur zo štátneho rozpočtu (vrátane spolufinancovania európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) zo štátneho rozpočtu (ŠR)) a 166 mil. eur z EŠIF. Ďalších 40 mil. eur je identifikovaných a hodnotených v rámci daňových nástrojov podpory výskumu a vývoja (VaV). 

Potrebujeme zlepšiť koordináciu riadenia VVaI 

Časť dokumentu venovaná revízii kompetencií sa zameriava na aktuálny stav rozdelenia kompetencií v riadení VVaI, ich personálneho pokrytia a možnosti ich reorganizácie. 

Okrem mapovania kompetencií sú tu teda navrhnuté aj opatrenia na zefektívnenie systému podpory VVaI, vrátane východísk pre Plán konsolidácie kompetencií ministerstiev, agentúr a inštitúcií zodpovedných za tvorbu politík a podporu VVaI.    

Schéma kompetencií vo VVaI

Na Revíziu nadviažu ďalšie kroky 

V nadväznosti na Revíziu ako analytický materiál sa predpokladá v nasledujúcich mesiacoch po dohode s dotknutými subjektami predloženie a schvaľovanie Implementačného plánu Revízie, ktorý bude vychádzať z jej odporúčaní. Zároveň predpokladáme, že na Revíziu a jej analytické zistenia nadviaže nastavovanie ďalších opatrení Akčného plánu Národnej stratégie, a to najmä: 

  • Vypracovanie plánu konsolidácie kompetencií ministerstiev, existujúcich agentúr a inštitúcií zodpovedných za tvorbu politík a podporu VVaI
  • Vypracovanie zákona o výskume, vývoji a inováciách
  • Vytvorenie medzirezortného rozpočtového programu 

Reforma riadenia politík VVaI vedie k vyššiemu ekonomickému rastu a lepšej kvalite života 

Revízia výdavkov, kompetencií a personálnych kapacít vo VVaI umožňuje lepšie nastavovanie výziev a politík. Ponúka informáciu o aktuálnom stave, financovaní a kompetenciách jednotlivých rezortov a set odporúčaní, ktoré zvýšia efektívnosť existujúcich, ale aj budúcich zdrojov vynaložených na VVaI, a dosiahnutie ambicióznych cieľov Národnej stratégie VVaI. 

  

Kompletné znenie Revízie výdavkov, kompetencií a personálnych kapacít vo výskume, vývoji a inováciách nájdete na tejto stránke.