Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Záväzná metodika

Záväzná metodika riadenia, financovania a hodnotenia podpory výskumu, vývoja a inovácií

Rada vlády pre vedu techniku a inovácie na svojom zasadnutí 18. septembra 2023 schválila Záväznú metodiku riadenia, financovania a hodnotenia podpory výskumu, vývoja a inovácií. Vypracovanie záväznej metodiky je jedným z míľnikov reformy výskumného a inovačného ekosystému, ku ktorej sa SR zaviazala v Pláne obnovy a odolnosti.  

Prijatie záväznej metodiky je tiež napĺňaním jedného z opatrení Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií. Hlavným cieľom je vytvoriť rovnaké pravidlá pri podpore výskumu, vývoja a inovácií od prípravy výziev až po ich evalváciu a vytvoriť pre žiadateľov predvídateľné a transparentné prostredie. 

Záväzná metodika poskytuje základné princípy, ktoré sa uplatňujú pri príprave výziev, podávaní a hodnotení žiadostí, monitorovaní projektov a hodnotení výziev v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Cieľom je dosiahnuť jasné pravidlá pri podpore výskumu, vývoja a inovácií z verejného sektora a zároveň tieto pravidlá v čo najväčšej možnej miere prispôsobiť najlepšej praxi v EÚ. Ďalším dôležitým princípom je zjednodušenie procesov a vytvorenie systému, ktorý je priateľský k výskumníkovi a inovátorovi.  

Záväzná metodika je založená na princípoch dobrého riadenia a vychádza z odporúčaní OECD k efektívnejšiemu využívaniu fondov EÚ na výskum a inovácie ako aj z princípov grantovej podpory výskumu, vývoja a inovácií, ktoré vypracoval Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR. 

Aké zmeny prináša záväzná metodika? 

 1. zavádza lepšie plánovanie a koordináciu  programov pri príprave a vyhlasovaní výziev 
 2. po vzore najlepšej praxe z európskych programov zjednocuje štruktúru (opisov) projektov s priamou väzbou na dizajn troch základných kritérií (excelentnosť, dopad a implementácia), prostredníctvom ktorých sa posudzuje kvalita projektov 
 3. zavádza jednotný systém bodového hodnotenia kvality projektov, 
 4. oproti minulosti sa zvyšuje dôraz na hodnotenie projektov zahraničnými hodnotiteľmi a využívanie medzinárodných expertných panelov 
 5. upravuje zmeny v prístupe k odmeňovaniu hodnotiteľov, 
 6. zavádza priebežnú evauláciu projektov s dôrazom na výstupy a kvalitu projektov. 

Čo je možné očakávať od zavádzaných zmien: 

 1. vyššia predvídateľnosť pri plánovaní výziev (ich zamerania a základných podmienok) 
 2. vyššia transparentnosť celého procesu 
 3. zvýšenie kvality hodnotenia a minimalizácia konfliktu záujmov 
 4. zjednodušenie podmienok a vyššia miera využíva zjednodušeného vykazovania nákladov 
 5. postupné zjednocovanie podmienok naprieč programami a poskytovateľmi 
 6. dôraz na kvalitu a znižovanie formalistického prístupu 
 7. prístupný, prehľadný a férovo nastavený systém pre všetkých. 

Vzhľadom na odlišné legislatívne prostredie, v ktorom sa podpora poskytuje, je zavedenie niektorých zmien podmienené dodatočným legislatívnymi úpravami.

Záväzná metodika nadobúda platnosť 18. septembra 2023 (dňom schválenia Radou pre vedu, techniku a inovácie) a účinnosť 25. septembra 2023 (nasledujúci pracovný deň po dni jej zverejnenia na www.vaia.gov.sk).