Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Výzva I4
  3. Podpora vodíkových technológií

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti implementácie vodíkových technológií

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky vyhlasuje výzvu v oblasti implementácie vodíkových technológií. Výzva sa zameriava špecificky na podporu rozvoja vodíkových technológií, ktoré sú považované za jednu z prioritných oblastí v oblasti dekarbonizácie ekonomiky a zelenej transformácie.

Termín otvorenia výzvy: 19.4.2023

Termín uzavretia: K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní finančných prostriedkov

Alokácia: 12 200 000 €

Oprávnení žiadatelia: právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka, ktorých IPCEI projekty v oblasti implementácie vodíkových technológií boli súčasťou notifikácie poskytnutia štátnej pomoci predloženej Slovenskou republikou, pričom Európska komisia o tejto notifikácii rozhodla

Vykonávateľ: Úrad vlády SR

Sprostredkovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR 

Kontakt: vyzvy@mhsr.sk

Komponent POO: 9

Stav: otvorená 

Žiadosť sa pred jej predložením vypĺňa v informačnom systéme Plánu obnovy a odolnosti (ISPO), do ktorého sa nahrávajú aj všetky prílohy žiadosti.

ISPO si pre podanie žiadosti vyžaduje registráciu žiadateľa. 

Stav alokácie

Alokácia výzvy: 12 200 000 EUR

Výška prostriedkov vo všetkých predložených žiadostiach: 5 246 250,26 EUR, z toho:

  • Výška prostriedkov v nezazmluvnených žiadostiach spĺňajúcich PPPM: 0 EUR
  • Výška prostriedkov v zazmluvnených projektoch: 5 246 250,26 EUR
  • Výška prostriedkov v žiadostiach, ktoré nesplnili PPPM: 0 EUR

Zostávajúca alokácia (rozdiel celkovej alokácie výzvy a zazmluvnených projektov): 6 953 749,74 EUR (zdroj POO).

Aktualizácia: 31.1.2024

Formulár na otázky k vyhlásenej výzve IPCEI projekty v oblasti implementácie vodíkových technológií:

Z dôvodu rovnakého prístupu ku všetkým uchádzačom bude Vaša odpoveď zverejnená prostredníctvom často kladených otázok (FAQ) na webstránke www.vaia.gov.sk.