Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Výzva I5
  3. Podpora mikroelektroniky zameraná na prechod na digitálne hospodárstvo

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti mikroelektroniky v znení zmeny č. 1

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky. Výzva sa zameriava špecificky na podporu prechodu na digitálne hospodárstvo.

Termín otvorenia výzvy: 19.4.2023

Termín uzavretia: 31.3.2024

Alokácia: 15 000 000 €

Max. výška podpory: 5 000 000 EUR 

Oprávnení žiadatelia: právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka, t. j. osoby zapísané v Obchodnom registri, ktorých IPCEI projekty v oblasti mikroelektroniky boli súčasťou notifikácie poskytnutia štátnej pomoci predloženej Slovenskou republikou, pričom Európska komisia o tejto notifikácii rozhodla.

Vykonávateľ: Úrad vlády SR

Sprostredkovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR

Kontakt: vyzvy@mhsr.sk

Komponent POO: 9

Stav: uzavretá

Žiadosť sa pred jej predložením vypĺňa v informačnom systéme Plánu obnovy a odolnosti (ISPO), do ktorého sa nahrávajú aj všetky prílohy žiadosti.

ISPO si pre podanie žiadosti vyžaduje registráciu žiadateľa. 

Dokumenty: 

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti –  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti mikroelektroniky, 09I05-03-V01 Zmenu výzvy č.1, ktorá nadobúda účinnosť 15.11.2023.

Za účelom oboznámenia sa žiadateľa s povinnosťami a postupmi vzťahujúcimi sa k realizácii projektu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňujeme nasledovné dokumenty:

Archív dokumentov pred zmenou:

Záväzná dokumentácia pre implementáciu projektov | Dokumenty | Plán obnovy | Podpora podnikateľov | MHSR

Stav alokácie

Alokácia výzvy: 15 000 000,00 EUR
  • Počet žiadostí predložených v ISPO (Informačný systém plánu obnovy): 3 (z toho 1 späťvzatá)
  • Celková žiadaná výška prostriedkov vo všetkých predložených žiadostiach: 13 998 435,00 EUR
  • Výška prostriedkov v zazmluvnených projektoch: 9 999 500,91 EUR
  • Výška prostriedkov v ŽoPPM, ktorá bola späťvzatá: 3 998 934,09 EUR
Aktualizácia: 20.5.2024

Formulár na otázky k vyhlásenej výzve IPCEI projekty v oblasti mikroelektroniky:

Z dôvodu rovnakého prístupu ku všetkým uchádzačom bude Vaša odpoveď zverejnená prostredníctvom často kladených otázok (FAQ) na webstránke www.vaia.gov.sk.