Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Úrad vlády SR vyhlásil 8 výziev na podporu výskumu a inovácií z POO za 227 mil. €

Úrad vlády SR vyhlásil osem výziev na podporu výskumu a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti za 227 mil. €

Bratislava, 19.7.2023 – Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR (VAIA) vyhlásila osem výziev na podporu výskumu a inovácií v celkovom objeme 227 mil. € z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti.

Do výziev sa môžu zapojiť univerzity, ústavy Slovenskej akadémie vied, výskumné inštitúcie a inovatívne firmy.

„Zverejnené výzvy a ich nastavenie už aspoň čiastočne, teda v rámci súčasných legislatívnych pravidiel, reflektujú požadované zmeny grantového financovania, na ktoré poukazuje aj nová Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií 2030,” uviedla generálna riaditeľka VAIA Michaela Kršková. „Ide najmä o využívanie zahraničných hodnotiteľov alebo panelov, ale aj zjednodušenia v spôsobe podávania a vykazovania projektov – napr. cez zavedenie zjednodušeného vykazovania nákladov všade tam, kde je to možné,” doplnila M. Kršková.

Výzvy sú súčasťou Komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií v investíciách: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT; Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja; Excelentná veda; Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky a Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky.

Vo výzve na Matching granty k zdrojom získaným z programov Horizont 2020 a Horizont Európa budú podporené inštitúcie, ktoré majú takéto projekty, aby svoj výskum buď rozšírili, nakúpili novú infraštruktúru, alebo aby po ukončení takýchto projektov mohli pokračovať vo svojom výskume. Viac podrobností o každej z výziev nájdete na konci tlačovej správy.

V rámci Matching grantov k zdrojom získaných zo súkromného sektora budú podporené akademické inštitúcie, ktoré spolupracujú so súkromným sektorom.

Malé a stredné firmy budú môcť požiadať o inovačné alebo digitálne vouchre. Inovačné vouchre budú môcť využiť na inováciu vlastných produktov, služieb alebo procesov. Digitálne vouchre sú určené na individuálne riešenia pri podpore vlastnej digitalizácie.

Výskumníci v rôznych fázach kariér od čerstvých postdoktorandov až po seniorných výskumníkov môžu požiadať o výskumné štipendiá na svoj výskum a vo vyšších štádiách aj na svoj tím. Cieľom tejto výzvy je prilákať výskumníkov a výskumníčky zo zahraničia a zamedziť odlevu špičkových výskumníkov zo Slovenska.

Vo výzve Veľké projekty pre excelentných výskumníkov budú podporené špičkové výskumné tímy pod vedením excelentných výskumníkov zo Slovenska a zahraničia.

V rámci výzvy na výskum a vývoj v oblasti dekarbonizácie ekonomiky ide o podporu projektov zameraných na prechod na zelenú a nízkouhlíkovú ekonomiku, adaptáciu a zvyšovanie odolnosti voči klimatickej zmene.

V rámci výzvy na výskum a vývoj v oblasti digitalizáciu ekonomiky budú podporené projekty s budúcim komerčným potenciálom v oblasti digitalizácie.

O VAIA

Výskumná a inovačná autorita (VAIA) vznikla v októbri 2021 ako vykonávateľ Komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti so zodpovednosťou za reformu riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácii. Jej úlohou je reformovať štátnu podporu výskumu a inovácií. VAIA je zároveň sekretariátom a výkonnou zložkou Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie.

Podrobnejšie o výzvach

MATCHING GRANTY KU ZDROJOM ZÍSKANÝM V RÁMCI PROGRAMU HORIZONT 2020 A HORIZONT EURÓPA

Výzva je zameraná na podporu základného, priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja realizovaného slovenskými inštitúciami, ktoré participovali alebo participujú v projektoch programu Horizont 2020 alebo Horizont Európa. Podporené môžu byť výskumné a vývojové aktivity doplňujúce a nadväzujúce na projekty programu Horizont, ktoré umožnia ich kvalitnejšiu implementáciu. Alokácia výzvy je 8,3 mil. eur (bez DPH), sprostredkovateľom je Výskumná agentúra. Výzva má štyri uzávierky hodnotiacich kôl: 5. 9. 2023, 3. 1. 2024, 3. 4. 2024 a 27. 6. 2024. V prípade vyčerpania alokácie vykonávateľ uzavrie výzvu aj skôr.

Výzva: Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa

PODPORA VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV ZAMERANÝCH NA DEKARBONIZÁCIU EKONOMIKY V TRL ÚROVNIACH 1-3

Výzva je zameraná na podporu kvalitných projektov základného a priemyselného výskumu v úrovniach TRL 1 – 3 pre oblasť prechodu na zelenú a nízkouhlíkovú ekonomiku, adaptácie a zvyšovania odolnosti voči klimatickej zmene. Podporované budú projekty s budúcim komerčným potenciálom v oblastiach klimatické vedy a riešenia klimatickej zmeny; bezuhlíková energetika; elektrifikácia; vodík, batériové technológie a alternatívne palivá; čistá, bezpečná, dostupná a inteligentná doprava a mobilita; nízkoemisné priemyselné procesy a materiály; bio-ekonomika, udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo. Celková alokácia výzvy je 25,752 mil. eur (bez DPH). Otvorená bude do 6. 11. 2023.

Výzva: Podpora výskumných projektov zameraných na dekarbonizáciu ekonomiky v TRL úrovniach 1-3

PODPORA VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV ZAMERANÝCH NA DIGITALIZÁCIU EKONOMIKY V TRL ÚROVNIACH 1-3

Výzva je zameraná na podporu kvalitných projektov základného a priemyselného výskumu v úrovniach TRL 1 – 3 pre oblasť prechodu na digitálnu ekonomiku. Podporované budú projekty s budúcim komerčným potenciálom v oblastiach priemyselné technológie (napr. automatizácia v priemysle), kľúčové digitálne technológie (napr. kybernetická bezpečnosť, kvantové technológie, senzory, internet vecí, mikroelektronika a elektronické komponenty, cloudové riešenia), vznikajúce umožňujúce / podporné technológie, pokročilé materiály pre oblasť digitalizácie, umelá inteligencia a robotika, pokročilé počítanie. Celková alokácia výzvy je 43,815 mil. eur (bez DPH). Otvorená bude do 6. 11. 2023.

Výzva: Podpora výskumných projektov zameraných na digitalizáciu ekonomiky v TRL úrovniach 1-3

VEĽKÉ PROJEKTY PRE EXCELENTNÝCH VÝSKUMNÍKOV

V rámci výzvy budú podporené špičkové výskumné tímy pod vedením excelentných výskumníkov zo Slovenska a zahraničia, ktoré budú svoj výskum realizovať na výskumných alebo inovačných inštitúciách na Slovensku. Cieľom podpory je zvýšiť kvalitu výskumu a inovácií v strategicky definovaných témach, zvýšiť medzinárodnú rozpoznateľnosť excelentných výskumných tímov, zvýšiť ich konkurencieschopnosť pri zapájaní sa do riešenia európskych projektov, skvalitniť prístrojové vybavenie a stabilizovať ľudské zdroje. Celková alokácia výzvy bez DPH je 44,886 mil. eur (bez DPH). Otvorená je do 28. 9. 2023.

Výzva: Veľké projekty pre excelentných výskumníkov

ŠTIPENDIÁ PRE EXCELENTNÝCH VÝSKUMNÍKOV A VÝSKUMNÍČKY R2-R4

Výzva je zameraná na podporu základného a aplikovaného výskumu realizovaného na Slovensku excelentnými domácimi a zahraničnými výskumníkmi vo fáze kariéry R2 až R4. Účelom výzvy je prilákať zahraničných špičkových výskumníkov, zamedziť odlivu domácich špičkových vedcov do zahraničia a zvýšiť atraktivitu a internacionalizáciu výskumného prostredia na Slovensku. Celková alokácia výzvy bez DPH je 51,25 mil. eur (bez DPH). Uzavretá bude 28. 9. 2023.

Výzva: Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4

„MATCHING“ GRANTY KU ZDROJOM ZÍSKANÝM OD SÚKROMNÉHO SEKTORA V RÁMCI VÝSKUMNEJ SPOLUPRÁCE

Cieľom výzvy je podporiť a motivovať spoluprácu a spoločné projekty medzi výskumnými organizáciami a súkromným sektorom, a to prostredníctvom príspevku, ktorý bude reflektovať ich zrealizovanú spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja v minulosti. Podporu získanú z matching grantov budú môcť žiadatelia využiť na nákup alebo zlepšenie výskumnej infraštruktúry a prístrojového vybavenia, čo zvyšuje potenciál budúcej spolupráce výskumných organizácií a súkromného sektora. Celková alokácia výzvy je 32,62 mil. eur (bez DPH). Otvorená bude v dvoch kolách. Aktuálne prvé kolo sa uzatvorí 27. 9. 2023.

Výzva: „Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce 

DIGITÁLNE A INOVAČNÉ VOUCHERY
Ide o dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk – digitálne vouchery a inovačné vouchery. Cieľom oboch výziev je mobilizovať účasť súkromného sektora na výskume, vývoji a inováciách a zvýšiť podiel inovačných podnikov, ale aj uľahčiť prenos znalostí, technológií a inovácií. Podpora v rámci výzvy digitálne vouchery bude zameraná na individualizované riešenia pre podniky v konkrétnych oblastiach digitalizácie. Alokácia tejto výzvy je 12,195 mil. eur (bez DPH). Podpora v rámci výzvy inovačné vouchery bude zameraná na spoluprácu malých a stredných podnikov s potenciálom zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb a/alebo procesov s výskumnými inštitúciami, vysokými školami, súkromnými poskytovateľmi výskumno–vývojových služieb a samosprávami. Alokácia výzvy je 7,622 mil. eur (bez DPH). Žiadosti sa prijímajú pre obe výzvy od 14. 8. 2023. K uzavretiu jednotlivých výziev dôjde po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe riadne odôvodneného rozhodnutia vykonávateľa, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

Výzva: Digitálne vouchery

Výzva: Inovačné vouchery