Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. 1. zasadnutie Koordinačnej platformy pod RVVTI

1. zasadnutie Koordinačnej platformy pod RVVTI

V stredu 6. septembra prvýkrát zasadala Koordinačná platforma Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Úlohou tohto stakeholderského” orgánu je koordinácia a výmena informácií medzi aktérmi výskumného a inovačného prostredia. 

Na úvodnom stretnutí sme členom platformy predstavili najdôležitejšie aktuálne zmeny v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, Národnú stratégiu VVaI 2030 a plnenie jej opatrení a ako gestor inteligentnej špecializácie (základná podmienka čerpania zdrojov v rámci Kohéznej politiky EÚ) sme tiež podali informáciu o stave implementácie Stratégie VVaI pre inteligentnú špecializáciu SR 2021+. Tá špecifikuje domény výskumu a zručností, na ktoré sa Slovensko chce sústrediť (viac o doménach špecializácie nájdete na tejto stránke).

Členom sme podali aj informáciu o Záväznej metodike riadenia, financovania a hodnotenia podpory VVaI, ktorú má na najbližšom zasadaní 18. septembra 2023 prerokovať Rada vlády. Tento nový materiál z dielne VAIA upravuje najmä pravidlá grantového financovania výskumu a inovácií a jej cieľom je zjednotiť spôsob prípravy, zverejňovania a hodnotenia výziev, ako aj upraviť niektoré implementačné pravidlá. Výsledkom by mala byť väčšia transparentnosť, férovosť systému ako aj kvalita podporených projektov. 

Koordinačná platforma patrí medzi štyri nové poradné orgány Rady vlády, o ktorých zložení rozhodla Rada na svojom 25. zasadnutí tento rok v máji. Ďalšími orgánmi sú pracovné skupiny: 

  • pre financovanie výskumu, vývoja a inovácií, 
  • pre regionálne inovácie, 
  • pre výskumné infraštruktúry. 

Poradné orgány majú Rade vlády pomôcť pri nastavovaní politík a podpory VVaI vo vybraných oblastiach. 

Prečítajte si viac o Rade vlády.