Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie schválila Záväznú metodiku riadenia, financovania a hodnotenia podpory VVaI

Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie schválila Záväznú metodiku riadenia, financovania a hodnotenia podpory výskumu, vývoja a inovácií

Jedným z nástrojov, ako podporiť výskum, vývoj a inovácie (VVaI) na Slovensku, je lepší systém grantovej podpory. Podpora VVaI je v súčasnosti príliš fragmentovaná, málo predvídateľná a s rôznymi pravidlami. Spôsob a pravidlá hodnotenia sa líšia u každého poskytovateľa a existujú riziká konfliktov záujmov pri hodnotení projektov. Preto je súčasťou reformy VVaI aj prijatie novej Záväznej metodiky riadenia, financovania a hodnotenia podpory výskumu, vývoja a inovácií. 

Záväznú metodiku schválila 18. septembra 2023 Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie s účinnosťou od 25. septembra 2023. Metodika upravuje pravidlá grantového financovania VVaI a jej cieľom je zjednotiť spôsob prípravy, zverejňovania a hodnotenia výziev, podávania a hodnotenia žiadostí a monitorovania projektov. Vo výsledku záväzná metodika prinesie väčšiu transparentnosť a predvídateľnosť, férovosť a zjednodušenie systému a kvalitu podporených projektov. 

Metodika predovšetkým:  

  1. zavádza predbežný plán financovania VVaI, 
  2. zjednocuje Opisy projektov a jednoznačne ich prepája na hodnotenie projektov  
  3. zjednocuje spôsob hodnotenia žiadostí naprieč rôznymi poskytovateľmi  
  4. zavádza nový spôsob hodnotenia projektov, a to po vzore najlepšej praxe na úrovni Európskej komisie  
  5. podstatne zvyšuje zahraničné hodnotenie žiadostí   
  6. zavádza priebežné odborné hodnotenie projektov a ex post evaluáciu výziev a projektov  

Predbežný plán financovania 

Nedostatky v podobe nízkej predvídateľnosti odstraňuje predbežný plán financovania. Stáva sa nástrojom pre lepšiu koordináciu podpory bez ohľadu na zdroj financovania, a to vytvorením predvídateľného prostredia pre žiadateľov tak z hľadiska objemu, ako aj zamerania podpory. Aktuálne sa počíta s obdobím na najbližší rok, výhľadovo až na tri roky. 

Orientácii výskumníkov a inovátorov v grantovej podpore pomôže publikovanie zámerov výziev. Vopred sa bude posudzovať ich súlad so záväznou metodikou, prerokuje ich poradný orgán RVVTI Koordinačná platforma a následne aj samotná Rada vlády. 

Opis projektu 

Metodika obsahuje zjednotenie opisu odbornej časti projektu v troch základných častiach: excelentnosť, dopad a implementácia a zároveň stanovuje jednoznačné prepojenie na hodnotiace kritériá. 

Zjednotenie hodnotenia 

V nadväznosti na opis je aj hodnotenie rozdelené na 3 kritériá. Môžu byť vylučujúce, bodové, alebo ich kombinácia. V závislosti od typu a výšky podpory nie je nevyhnutné využívať odborné hodnotenie. 

Hodnotiace kritériá sú excelentnosť, dopad a implementácia projektu. 

Proces odborného hodnotenia a zapojenie zahraničných expertov 

Hodnotenie sa realizuje na škále 0 až 5 bodov za každé z odborných kritérií, pričom je možné prideliť aj 0,5 bodu. Maximálne ohodnotenie projektu je 15 bodov. 

Poskytovateľ sa môže rozhodnúť prideliť kritériám aj rôznu váhu. Úspešný projekt musí mať minimálne 3 body v každom z kritérií a celkovo minimálne 10 bodov. 

V prípade rovnosti bodov poskytovateľ určí subkritériá, napríklad vyšší počet bodov pre jedno z kritérií. 

Metodika určuje nasledovné modely hodnotenia: individuálne hodnotenie dvojicou hodnotiteľov, väčšinové hodnotenie, konsenzuálne hodnotenie a hodnotenie s využitím medzinárodného expertného panelu. Zapojenie zahraničných hodnotiteľov je potrebné pre projekty s rozpočtom z verejných zdrojov nad 200-tis. € a pre projekty základného a aplikovaného výskumu. 

Pre výber hodnotiteľov sa bude využívať databáza Európskej komisie. Budú zapojení nielen do posudzovania projektov na vstupe, ale aj počas riešenia a ex post pre evaluáciu schém a programov. 

VAIA ako vykonávateľ Komponentu 9: Efektívnejšie riadenia posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií a čiastočne Komponentu 10: Lákanie a udržanie talentov už v maximálnej možnej miere aj pri doteraz vyhlásených výzvach uplatňovala princípy, ktoré sú zadefinované aj v novej Záväznej metodike: zverejňovala zámery výziev, usporadúva online informačné semináre a pravidelne odpovedá na často kladené otázky. Zjednodušenie grantovej podpory celkovo VVaI je dôležitým krokom k efektívnejšiemu a kvalitnejšiemu systému, ktorý umožní zvýšiť inovačnú výkonnosť krajiny a transformovať tak Slovensko na ambicióznu a inovatívnu krajinu. 

 

Kompletné znenie Záväznej metodiky nájdete na tejto stránke.