Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. 1. zasadnutie Pracovnej skupiny pre regionálne inovácie pod RVVTI

1. zasadnutie Pracovnej skupiny pre regionálne inovácie pod RVVTI

Tvorba, optimalizácia a prepájanie funkčných regionálnych inovačných ekosystémov sú rozhodujúce pre rozvoj regiónov a zvyšovanie inovačnej výkonnosti našej krajiny. Preto vznikla pod Radou vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pracovná skupina pre regionálne inovácie, ktorá prvýkrát zasadala 4.októbra. 

Jej hlavný cieľom je skúmať a navrhovať systémové riešenia pre najdôležitejšie regionálne výzvy za účelom podpory absorpčnej schopnosti a výskumno-vývojových a inovačných priorít regiónov. V pracovnej skupine sú zástupcovia všetkých krajov, kľúčových rezortov, občianskej verejnosti a podnikateľov. 

Na prvom stretnutí sa členovia jednohlasne zhodli na potrebe vytvárať prepojenia s pridanou hodnotou medzi inovátormi, podnikateľmi, výskumníkmi, občianskou spoločnosťou a verejnou správou. Aj s týmto cieľom pracovná skupina navrhla znížiť mieru spolufinancovania na 0 percent pre všetkých partnerov v rámci plánovanej výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na Medzisektorové inovačné partnerstvá. 

Počas zasadnutia pracovnej skupiny zástupcovia VÚC priblížili aj projekty, ktoré implementujú vo svojom kraji. Na ďalších stretnutiach budeme hľadať spôsoby, ako tieto aktivity podporiť a škálovať na národnej úrovni. 

Rovnako dôležitou témou, ktorej sa budeme venovať na nasledujúcich stretnutiach, je zvyšovanie inovačných výstupov a s tým spojenej konkurencieschopnosti v štátnych podnikoch. 

Sme veľmi radi, že podpora regionálnych inovácií sa stáva jednou z hlavných priorít územných samospráv. Vo VAIA vyvinieme maximálne úsilie, aby sme boli v budovaní inovačného ekosystému nápomocným partnerom. Ešte raz ďakujeme členom za podnetné vstupy a tešíme sa na ďalšie stretnutie pracovnej skupiny. 

Pracovná skupina pre regionálne inovácie patrí medzi štyri nové poradné orgány Rady vlády, o ktorých zložení rozhodla Rada na svojom 25. zasadnutí tento rok v máji. Ďalšími orgánmi sú Koordinačná platforma a pracovné skupiny pre financovanie výskumu, vývoja a inovácií (VVaI) a pre výskumné infraštruktúry. 

Poradné orgány majú Rade vlády pomôcť pri nastavovaní politík a podpory VVaI vo vybraných oblastiach. 

Prečítajte si viac o Rade vlády.