Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Aktuality
 3. Vedecké databázy budú pre vedcov prístupnejšie ako kedykoľvek predtým 

Vedecké databázy budú pre vedcov prístupnejšie ako kedykoľvek predtým

Vedecké databázy sú neoddeliteľnou súčasťou podpornej infraštruktúry pre výskumný ekosystém. Ich financovanie z Programu Slovensko pre roky 2024-2027 je predmetom schváleného zámeru národného projektu v objeme takmer 52 mil. eur. Novinkou v už  piatom národnom projekte zabezpečujúcom centrálny nákup prístupov k vedeckým databázam sú transformatívne zmluvy, ktoré sú súčasťou postupného zavádzania princípov otvorenej vedy na Slovensku. 

Aktuálne: Komisia schválila zámer pre prístup do vedeckých databáz 

Komisia pre cieľ 1 pri Monitorovacom výbore Programu Slovensko 2021-2027 schválila 10. novembra 2023 zámer Národného projektu NISPEZ V  (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja – prístup k elektronickým informačným zdrojom), ktorého cieľom je zabezpečiť prístup k vedeckým databázam. Zámer národného projektu počíta s obdobím od januára 2024 do decembra 2028 (avšak financovanie databáz iba na roky 2024-2027) v celkovom objeme 51,7 mil. eur a predpokladá sa, že pokryje 9 veľkých renomovaných vedeckých databáz. Zámer projektu počíta aj s doteraz neobjednávanou databázou Taylor & Francis a rezervou pre možné spolufinancovanie menších úzko špecializovaných databáz, o ktoré bude mať záujem menší okruh vedeckých pracovísk.  

Zámer Národného projektu vychádza zo štúdie uskutočniteľnosti, ku ktorému Výskumná a inovačná autorita na Úrade vlády (VAIA) vydala súhlasné stanovisko. Štúdia porovnala scenár súčasného centrálneho (konzorciálneho) obstarávania prístupov so scenárom, v ktorom by si inštitúcie obstarávali prístupy vo vlastnej réžii. Podporné stanovisko VAIA pre pokračovanie konzorciálneho obstarávania vychádza najmä zo zachovania kontinuity prístupov pre výskumníkov, nižších celkových administratívnych výdavkov a úspor z rozsahu, a nemožnosti uzatvárať transformatívne zmluvy mimo konzorciálneho nákupu. Transformatívne zmluvy okrem úspor autorských poplatkov tiež významne prispievajú k snahám o zníženie účasti slovenských výskumníkov na potenciálne predátorskom správaní niektorých vydavateľstiev. Zámer počíta s týmito databázami: 

 • Web of Science 
 • Scopus 
 • Springer Nature 
 • Science Direct  
 • Francis & Taylor (ešte neobstarávané) 
 • Wiley 
 • IEEE 
 • ProQuest Central 
 • Knovel 

Schválený zámer je tiež v súlade s  Akčným plánom Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030. Ten predpokladá, že rokoch 2004 až 2027 bude pokračovať financovanie z Programu Slovensko a od roku 2028 sa zastabilizuje financovanie zo štátneho rozpočtu. Cieľom je, aby viac neprichádzalo k výpadkom vo financovaní, ktoré nastávajú aj kvôli pravidelne oneskorenému spúšťaniu nových programových období kohéznej politiky. V súlade s odporúčaním Revízie výdavkov, kompetencií a personálnych kapacít vo výskume, vývoji a inováciách ako aj príslušným opatrením Akčného plánu Národnej stratégie bude nutné realizovať tiež detailnú analýzu procesu cenotvorby, kritérií výberu databáz a nastavenia udržateľného režimu financovania (vrátane spôsobu spolufinancovania).  

Prístup do databáz je jedným z predpokladov kvalitnej vedy a výskumu 

Vedecké databázy (tiež označované ako elektronické informačné zdroje) predstavujú nevyhnutný predpoklad pre ďalšie posúvanie hraníc ľudského poznania. Keďže výskumníci pri svojom skúmaní stavajú na existujúcich vedeckých poznatkoch a zisteniach, využívajú práve tieto elektronické databázy pre lepšiu orientáciu vo vedeckej literatúre, možné sieťovanie s inými výskumníkmi a sledovanie ohlasu na ich prácu.    

Nastupujúci model otvorenej vedy prináša zmeny aj v oblasti prístupov k vedeckým databázam. Pre užívateľov vedeckého obsahu otvorená veda odstraňuje bariéry pre prístup – publikácie sú voľne dostupné. Vydavateľstvá doteraz financované formou spoplatnených prístupov k obsahu prechádzajú na nový typ financovania. Za voľne dostupné publikácie vo vydavateľstve platia samotní tvorcovia obsahu, čiže výskumníci, formou autorských poplatkov. Táto zmena je postupná, iba časť existujúceho obsahu je dnes v režime otvoreného prístupu. Preto rokovania o prístupe k databázam od vydavateľov obsahujú nielen samotný prístup („read“), ale aj autorské poplatky (APC – article processing charge) pre určitý vopred dohodnutý počet publikácií („publish“). Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) už uzatvorilo tri takéto „transformatívne zmluvys vydavateľstvom Elsevier, IEEE, a SpringerNature.  

Licencované databázy sú na Slovensku financované historicky z európskych fondov v národných projektoch NISPEZ , ale aj zo zdrojov štátneho rozpočtu. Revízia výdavkov, kompetencií a personálnych kapacít vo výskume, vývoj a inováciách zmapovala výšku celkových výdavkov od roku 2016 (začiatok národného projektu NIZPEZ IV). Na prístupy vynakladáme už viac ako 7 mil. eur ročne, s prudko stúpajúcim trendom, ktorý odzrkadľuje ich rastúce využívanie.  

Podpora prístupu k vedeckým databázam je bežne súčasťou verejných politík. Na Slovensku prístup zastrešuje CVTI SR od roku 2008. Centrálnym nákupom prístupov k renomovaným svetovým databázam sú pokryté potreby vysokých škôl a pracovísk SAV. Vzdialený prístup cez vedeckú knižnicu CVTI SR je možný pre výskumníkov z iných inštitúcií vrátane súkromného sektora. Zároveň platí, že centrálne obstarávanie nepokrýva 100 % potrieb výskumného ekosystému a inštitúcie si môžu obstarať prístupy aj mimo nákupu zabezpečovaného CVTI SR. 

Náklady na prístup k databázam, mil. eur

Zdroj: CRZ 

Počet vyhľadávaní a počet stiahnutých plných textov z databáz CVTI SR

Zdroj: CVTI SR