Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Prvý predbežný plán financovania podpory VVaI prináša granty s orientáciou na užívateľa

Predvídateľné a transparentné granty s orientáciou na užívateľa? Aj to prináša historicky prvý predbežný plán financovania podpory výskumu, vývoja a inovácií

Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie schválila prvý Predbežný plán financovania podpory výskumu, vývoja a inovácií, ktorý pomôže žiadateľom pripraviť sa na výzvy zamerané na výskum, vývoj a inovácie z akéhokoľvek zdroja.

Predbežný plán financovania podpory výskumu, vývoja a inovácií (ďalej aj “predbežný plán”) má za cieľ zabezpečiť predvídateľné plánovanie výziev a grantových schém, ako aj využitie finančných prostriedkov zo všetkých zdrojov, aby sa záujemcovia mohli pripraviť na jednotlivé výzvy. Predbežný plán je vytváraný v spolupráci s poskytovateľmi finančných prostriedkov tak, aby boli umožnené synergické efekty a komplementárnosť podpory.

Predbežný plán má prispievať k predvídateľnosti podpory, k vyššiemu záujmu výskumníkov a firiem o účasť vo výzvach, a teda aj k zlepšeniu kvality podporených projektov. Financovanie jednotlivých výziev je v súlade s Národnou stratégiou výskumu, vývoja a inovácií 2030, príslušnou analýzou vplyvov na rozpočet verejnej správy a schváleným rozpočtom verejnej správy na roky 2024 – 2026.

V rámci prípravy predbežného plánu sa pri zohľadnení cieľov Národnej stratégie zoskupujú jednotlivé výzvy do týchto oblastí podpory:

  • rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji a podpora talentu,
  • rozvoj výskumnej infraštruktúry,
  • podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do Horizont Európa,
  • podpora medzisektorovej spolupráce,
  • podpora excelentného výskumu,
  • podpora aplikovaného výskumu a inovácií,
  • koordinačné a podporné aktivity.

Výzvy v oblasti podpory Rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji a podpora talentu sa zameriavajú na prilákanie nových talentov do výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku. A to počnúc mobilizáciou domáceho talentu cez rozvoj domáceho talentu až po pritiahnutie talentovaných vedcov zo zahraničia.

V oblasti Rozvoja výskumnej infraštruktúry sa cieli rozvoj, udržanie, využívanie a zdieľanie výskumnej infraštruktúry ako základného predpokladu špičkového vedeckého výskumu. Pre rok 2024 sa pilotujú najmä výzvy pre sektor zdravotníctva a národný projekt SAV, v ďalších rokoch pribudnú širšie zamerané výzvy.

Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do Horizont Európa sa zameriava okrem podpory získavania medzinárodných skúseností a spolupráce aj na presadenie sa v kompetitívnych medzinárodných schémach a týmto spôsobom prispieva k zvyšovaniu kvality výskumu domácich inštitúcií.

Podpora medzisektorovej spolupráce cieli najmä zvyšovanie socio-ekonomického vplyvu výskumu a maximalizáciu spillover efektov. Spolupráca akademických výskumných pracovísk a praxe nie je hra s nulovým súčtom, ale naopak prichádza k vzájomným spillover efektom a vzájomnému obohateniu sa.

Podpora excelentného výskumu obsahuje výzvy zamerané najmä na špičkový základný výskum, zahŕňa všeobecné a tiež tematicky zamerané výzvy.

Podpora aplikovaného výskumu a inovácií mieri na zavádzanie inovácií do praxe, a to najmä inovácií vychádzajúcich z výskumu a vývoja. Tie sú spojené s najväčším rizikom neúspechu a preto sú podporované grantovou formou.

Koordinačné a podporné aktivity prostredníctvom podpory mäkkých aktivít posilňujú vplyv ostatných výziev na výsledkové ukazovatele Národnej stratégie. Ide o aktivity, ktoré zvyšujú prepojenosť, informovanosť, komunikáciu, sieťovanie, učenie sa a zdieľanie skúseností subjektov sektora výskumu, vývoja a inovácií.

Celková predbežná výška podpory výskumu, vývoja a inovácií v roku 2024 je 1 019,2 mil. eur. Najviac financií smeruje do podpory aplikovaného výskumu a inovácií. Tento údaj nezahŕňa podporu pri výzvach, kde zatiaľ nebola stanovená indikatívna alokácia. Schéma č. 1 približuje štruktúru podľa oblastí podpory v roku 2024.

Predbežný plán financovania podpory výskumu, vývoja a inovácií (PDF, 2 MB)