Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Dokumenty

Dokumenty

Pokyny pre prijímateľa v rámci výzvy

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine, kód výzvy: 09I03-03-V01

Schémy štátnej a minimálnej pomoci

Predmetom je schémy je podpora projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v súlade s komponentom 9 Plánu obnovy a odolnosti SR – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií:

Investícia 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný a technologický inštitút, pričom cieľom je vytvoriť podmienky pre poskytnutie pomoci čo najviac podobné podmienkam v rámci programu Horizont Európa – EIC Accelerator, resp. EIC Transition.

Účelom pomoci je poskytnutie pomoci pre mikro, malé a stredné podniky na projekty výskumu a vývoja, ktorým bola po hodnotení a zoradení nezávislými odborníkmi udelená známka excelentnosti za kvalitu v rámci programu Horizont Európa, v nástrojoch EIC Accelerator alebo EIC Transition, a ktoré nezískali financovanie v rámci týchto nástrojov z dôvodu nedostatku dostupných finančných prostriedkov.

Celé znenie dostupné tu: Schema SoE v Obchodnom vestniku (PDF,616 kB)

Cieľom pomoci poskytovanej podľa tejto schémy je, prostredníctvom poskytovania prostriedkov mechanizmu, podporiť subjekty, ktoré sa zapojili do projektových žiadostí v rámci programu Horizont Európa, a tým motivovať slovenské inštitúcie v snahe o vyššiu participáciu v tomto programe, čím sa zvýši počet podávaných projektov slovenských výskumných inštitúcií a ich účastí v projektoch medzinárodnej spolupráce v rámcovom programe Horizont Európa.

Celé znenie dostupné tu: Schema DM_HE (PDF, 2,6 MB)

Cieľom investície 2: Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív komponentu 10: Lákanie a udržanie talentov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „POO“), na realizáciu ktorej je táto schéma zameraná, je posilniť vzťahy so Slovákmi v zahraničí vrátane príslušníkov novej diaspóry, zvýšiť pravdepodobnosť ich návratu domov, využiť ich know-how na modernizáciu Slovenska. Účelom je zmierniť saldo medzi prítokom a odtokom vysokokvalifikovaných ľudí so slovenským občianstvom. Cieľom nie je brzdiť pohyb vysokokvalifikovanej pracovnej sily, ale podporovať tzv. „obeh mozgov“.

Schéma pomoci v znení dodatku (PDF, 840 kB)

Predmetom dodatku je predĺženie platnosti schémy do konca roku 2025 a doplnenie inštitútu partnerstva (umožnenie realizácie projektov a poskytovanie pomoci de minimis aj partnerom, ktorí sa podieľajú na realizácii projektov). 

Dodatok č. 1 (PDF, 739 kB)

Pôvodné znenie schémy DM_diaspory. (PDF, 833 kB)

Schéma štátnej pomoci na podporu výskumu, vývoja a inovácií v rámci komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „schéma“) stanovuje podmienky pre poskytovanie štátnej pomoci na podporu investícií č. 1 až 5 komponentu 9 „Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií“ Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „POO“). Základným účelom schémy je prostredníctvom poskytovania štátnej pomoci zlepšiť úroveň a zvýšiť kvalitu výskumu a vývoja a inovačný potenciál Slovenskej republiky a tak zlepšiť jej konkurencieschopnosť.

Celé znenie schémy dostupné tu: Schéma č. SA.106633 (1085 kB)

Poskytovaním pomoci prostredníctvom tejto schémy sa podporí rozsiahlejšia úloha súkromného sektora nielen pri financovaní výskumu, vývoja a inovácií, efektívnosť vynaložených verejných prostriedkov, ale najmä sieťovanie akademického a súkromného
sektora a budovanie kapacít v súkromnom sektore. Zámerom je výrazne zvýšiť podiel inovujúcich podnikov, predovšetkým v prípade digitálnych inovácií.

Cieľom pomoci je podporiť spoluprácu podnikateľských subjektov, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, procesov a služieb alebo ich digitalizácie s výskumnými inštitúciami, vysokými školami, súkromnými poskytovateľmi výskumno–vývojových služieb, resp. služieb digitalizácie a tiež podporiť ochranu práv duševného vlastníctva na Slovensku aj v zahraničí formou preplatenia správnych poplatkov súvisiacich s podávaním prihlášok na ochranu práv priemyselného vlastníctva na Slovensku a v zahraničí.

Celé znenie dostupné tu: DM_schéma (PDF, 738 kB)

Politika boja proti podvodom

Úrad vlády SR ako vykonávateľ komponentu 9, komponentu 10 – investície 2, komponentu 14 – reformy 3
a komponentu 16 – investície 1 a 4 (ďalej len „ÚVSR“) sa týmto zaväzuje k dodržiavaniu integrity,
objektivity, čestnosti a vysokého právneho a morálneho štandardu v boji proti podvodom korupcii
a korupčnému správaniu. 

Cieľom tejto politiky je podporovať etickú kultúru, ktorá odrádza od podvodných
činností, a uľahčiť predchádzanie podvodom a ich odhaľovanie, ako aj vývoj postupov, ktoré pomôžu pri
vyšetrovaní podvodov a súvisiacich trestných činov a ktoré zabezpečia, aby sa takéto prípady včas a
zodpovedajúcim spôsobom riešili. 

Za týmto účelom boli v podmienkach ÚVSR zavedené postupy na
oznamovanie podvodov, korupcie, korupčného správania a predchádzanie situáciám, pri ktorých
dochádza ku konfliktu záujmov.

Celý dokument – Politika boja proti podvodom – dostupný tu (PDF, 225 kB).

Spracovanie osobných údajov