Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Vyhlásili sme novú výzvu, cieľom je povzbudiť účasť Slovenska v programoch Horizontu Európa

Vyhlásili sme novú výzvu, cieľom je povzbudiť účasť Slovenska v programoch Horizontu Európa

Výskumná a inovačná autorita (VAIA) vyhlásila výzvu na podporu inštitúcií, ktoré podali projekty v Horizonte Európa. Nejde pritom len o úspešných žiadateľov, podpora sa týka aj projektov, ktoré sa zúčastnili, dosiahli minimálne 50 percent hodnotenia, no nezískali prostriedky. Cieľom tejto podpory je povzbudiť a zvýšiť účasť slovenských inštitúcií v projektoch Horizont Európa, ktorá je dnes pod priemerom EÚ. Takisto chce stimulovať počet kvalitných projektov a motivovať výskumné a inovačné kapacity k aktívnejšiemu zapojeniu sa do medzinárodných konzorcií.

V rámcových programoch, akým je aj Horizont Európa, zvyčajne uspejú len tie najlepšie tímy. Slovensko v participácií v európskych rámcových programoch zameraných na výskum, vývoj a inovácie výrazne zaostáva. Bez dostatočnej národnej podpory ale nemôžeme očakávať jej rapídne zvýšenie. Napríklad v Horizonte 2020 sme boli podľa počtu podaných prihlášok, ako aj získaných participácii v projektoch, až na 22. mieste spomedzi krajín EÚ. Ak našu účasť prepočítame na počet výskumníkov, tak sme dokonca až druhým najhorším štátom. Výrazne pod priemerom Horizontu 2020 sme boli aj v úspešnosti získavania finančných prostriedkov. Zaostávame najmä v kľúčových oblastiach, ktoré by nám mohli priniesť vyššiu finančnú podporu alebo účasť v strategickejších projektoch. 

Chceme motivovať výskumné inštitúcie a inovatívne firmy na Slovensku k aktívnemu zapájaniu sa do výziev Horizontu Európa, ktoré im umožnia účasť v medzinárodných konzorciách. Jednoducho povedané, výzva slúži na to, aby subjektom pokryli časť nákladov spojených s prípravou projektov, a aj tým zvyšovali našu účasť v Európskom výskumnom priestore, vysvetľuje Daniel Straka, riaditeľ programov VAIA.

Výzva je v súlade s riešeniami, ktoré navrhuje nová Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií 2030. Viacero navrhovaných nástrojov a na ne napojených výziev podnieti vyššiu účasť výskumníkov a inovátorov v rámcových programoch EÚ pre výskum a inovácie. V rámci aktuálnej výzvy VAIA preto podporí inštitúcie s kvalitnými podanými projektovými zámermi a poskytne im finančné prostriedky na refundáciu nákladov spojených s ich prípravou. Výzva je určená pre nepodnikateľské výskumné organizácie a podniky, ktorých projektové zámery získali minimálne 50 percent hodnotenia vo výzvach programu Horizont Európa alebo vo výzvach doplnkového programu Euratom. Oprávnení sú žiadatelia, ktorí v pôvodných projektových zámeroch vystupovali v roli koordinátora alebo partnera. 

Výzva je súčasťou Komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti SR, v ktorom v rámci Komponentu 9 spadá pod Podporu medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný a technologický inštitút. Aktuálna alokácia výzvy je 7 270 000 eur. Výzva sa uzavrie 31. októbra 2025 alebo po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov, ak sa tak stane pred uvedeným dátumom.  V zostavení poradia sa bude uplatňovať kritérium najskoršej doručenej úplnej žiadosti. 

Podmienky a podrobnosti výzvy sú uvedené v texte výzvy.

Mohlo by Vás zaujímať: