Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Výzva
  3. Výzva I3
  4. Podpora výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine

Výzva na podporu výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine

Termín otvorenia výzvy: 19.5.2022
Termín uzavretia: 31.12.2022
Max. výška podpory: 15 000 000 €
Oprávnení žiadatelia: verejné výskumné inštitúcie, verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy, právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy, občianske združenia, neziskové organizácie a združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj
Miesto realizácie: Celé Slovensko
Vyhlasovateľ: Úrad vlády SR
Komponent POO: 9
Stav: uzavretá

For English see below

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti  oznamuje, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine: 09I03-03-V01, z dôvodu odstránenia zrejmých nesprávností a úpravy technických náležitostí došlo k oprave v nasledujúcich dokumentoch:

Opravy:

keďže jedným z oprávnených príspevkov v rámci výzvy je štipendium pre výskumníka – uchádzača R1 (študent doktorandského štúdia), do výzvy bolo potrebné doplniť skupinu oprávnených výdavkov: 640 – Bežné transfery – platby vo forme štipendií jednotlivcov,

  • odstránenie možnosti predloženia potvrdenia alebo čestného prehlásenie prijímateľa o vykonaní rigoróznej skúšky výskumníkom, pokiaľ prijímateľ uplatňuje zvýšenú sadzbu štipendia pre výskumníka R1,
  • do návrhu zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu bol doplnený bod ohľadne konečných užívateľov výhod.

Uvedené úpravy nepredstavujú zmenu výzvy. Oznámenia o splnení podmienok, ktoré žiadateľom už boli zaslané, nebudú týmito opravami dotknuté, nenaruší sa poradie a zoznam žiadateľov, ktorí splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu. Zároveň uvedené opravy nemajú vplyv na posudzovanie splnenia podmienok poskytnutia pri žiadostiach, ktoré sú v štádiu posudzovania splnenia podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu.

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti  oznamuje v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine, 09I03-03-V01 Zmenu výzvy č. 1:

Oznámenia o splnení podmienok, ktoré žiadateľom už boli zaslané, nebudú týmito zmenami dotknuté, nenaruší sa poradie a zoznam žiadateľov, ktorí splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu. Žiadosti, ktoré sú v štádiu posudzovania splnenia podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu navrhované zmeny, vzhľadom na vyššie uvedené, rovnako neovplyvnia.

V rámci pomoci pre Ukrajinu spustil Úrad vlády SR výzvu pre univerzity a výskumné inštitúcie vo výške 15 miliónov eur. Cieľom výzvy je podporiť výskumných pracovníkov, ktorí sú ohrození v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Okrem ukrajinských vedcov a vedkýň môže ísť v menšej miere aj o výskumníkov z Ruska, Bieloruska a Moldavska.

O finančnú podporu sa hlási univerzita alebo výskumná inštitúcia, ktorá v nadväznosti na situáciu na Ukrajine prijala či prijme výskumného pracovníka. Financie sú dostupné pre výskumníkov v rôznych fázach kariéry:

  • študentov doktorandského štúdia,
  • postdoktorandov,
  • výskumných pracovníkov,
  • vedúcich výskumných pracovníkov vrátane vysokoškolských učiteľov.

Počet žiadostí výskumnej inštitúcie je neobmedzený.

Príspevok pokryje mzdové náklady, príspevok na výskum a nepriame výdavky, ktoré vznikajú prijímacej inštitúcii. Finančná podpora môže byť vyplácaná až po dobu 36 mesiacov. Pre doktorandských študentov je to 48 mesiacov.

Výzva bola otvorená od 19.05.2022 až do vyčerpania prostriedkov, najneskôr však do 31. decembra 2022. Ďalšie informácie nájdete v priložených dokumentoch.

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte emailom na stipendia.ukrajina@vlada.gov.sk.

Kontaktná osoba:

Ing. Monika Badíková

Projektový manažér

Tel.: +421 2 209 25 575
E-mail: monika.badikova@vlada.gov.sk

Dear researcher,

if your career as a scientist is threatened by the war in Ukraine (meaning, you are based in Ukraine, alternatively in Russia, Moldavia and Belarus and your livelihood is threatened by the conflict), you can apply to receive a stipend at a Slovak university, research institution or an NGO.

The stipend can support researchers of all career phases, whether you are a doctoral student, a postdoc, a researcher or a senior researcher, including associate professors and professors. Financial support can be paid for up to 36 months for all but doctoral students, who can receive the stipend for up to 48 months. The stipend also covers research expenses.

To apply, please contact any eligible institution: a Slovak universityresearch institution or any other non-profit organisation that carries out research. If successful, the application for the stipend will be processed by the receiving institution. The receiving institution will then ask you to submit your CV in English and a written consent to process your personal data. They may ask you for additional information needed to fill out the funding application.

Should you need further information, you can reach us at stipendia.ukrajina@vlada.gov.sk.

Dokumenty