Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Výzva I1
  3. Podpora excelentných projektov Horizontu Európa

Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK v znení zmeny č. 2

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný atechnologický inštitút vyhlasuje výzvu na podporu kvalitných projektových zámerov hodnotených vo vybraných výzvach rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa.

Cieľom výzvy je podporiť excelentné projekty, ktoré boli predložené a vyhodnotené v rámci Horizontu Európa v nasledovných výzvach:  

  1. Európska rada pre výskum (ERC – Starting grant, Advanced grant, Consolidator grant)  
  2. Marie Skłodowska-Curie Akcie (MSCA Postdoctoral Fellowships – s výnimkou Global Fellowships)  
  3. Widening participation – (ERA Chair) 

Oznam o zmene výzvy č. 2
Dávame do pozornosti zmenu termínu uzavretia výzvy Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK, z pôvodného termínu 30. 4. 2024 na 31. 5. 2024.

Notice of modification of Call No 2
We would like to inform you about the change in the closing date of the call Support for excellent projects of Horizon Europe, which have received the “Seal of Excellence” award or have been successfully evaluated by the EC, from the original date of 30/04/2024 to 31/05/2024.

Initial step for foreign applicants when applying for Seal of Excellence:

Information for foreign applicants (PDF, 84 kB)

Oznam o zmene v povinnej prílohe č. 1 – Údaje o projekte

Dávame do pozornosti zmenu v povinnej prílohe č. 1 – Údaje o projekte a rozpočet projektu – v hárku pre aktivitu ERC bol opravený spôsob výpočtu celkovej oprávnenej sumy za projekt – do výpočtu boli zahrnuté nepriame výdavky. Upravená príloha je dostupná na stiahnutie nižšie v časti Dokumenty.

Upozornenie pre žiadateľov

Po úspešnom zaevidovaní ŽoPPM (vyplnení formulára ŽoPPM, vložení všetkých povinných príloh ŽoPPM) v ISPO bude žiadateľovi vygenerovaný sumár žiadosti vo formáte PDF, ktorý žiadateľ bez príloh doručí do elektronickej schránky Výskumnej agentúry (www.vyskumnaagentura.skzriadenej v rámci Ústredného portálu verejnej správy cez službu „Všeobecná agenda“ postupom podľa zákona o e-Governmente. 

Sumár žiadosti musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom oprávnenou osobou, t. j. štatutárnym orgánom žiadateľa alebo ním poverenou osobou na základe úradne overeného plnomocenstva.

Termín otvorenia výzvy: 8.8.2023

Termín uzavretia: 31.5.2024 alebo po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Alokácia: 10 716 000 €, z toho:

a) 8 930 000 € – zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti,

b) 1 786 000 € – zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH.

Oprávnení žiadatelia: nepodnikateľské výskumné organizácie, ktoré nepredstavujú podnik v zmysle čl.107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom spĺňajú podmienky definované v plnom znení výzvy

Vykonávateľ: Úrad vlády SR

Sprostredkovateľ: Výskumná agentúra

Kontakt: pooinfo@vyskumnaagentura.sk

Komponent POO: 9

Stav: uzavretá 

Žiadosť sa pred jej predložením vypĺňa v informačnom systéme Plánu obnovy a odolnosti (ISPO), do ktorého sa nahrávajú aj všetky prílohy žiadosti.

ISPO si pre podanie žiadosti vyžaduje registráciu žiadateľa. 

Dokumenty: 

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti oznamuje v rámci výzvy Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK s kódom 09I01-03-V03 Zmenu výzvy č. 2, ktorá nadobúda účinnosť 25.4.2024.

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhovaná zmena nebude mať vplyv na posudzovanie už predložených žiadostí o prostriedky mechanizmu. 

Dávame do pozornosti zmeny vzoru zmluvy o PPM a jej príloh platné od 3.6.2024: 

Všetky zmeny sú zaznamenané formou sledovania zmien v jednotlivých dokumentoch.:

Výzva v znení zmeny č. 1:

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti oznamuje v rámci výzvy Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK s kódom 09I01-03-V03 Zmenu výzvy č.1,  ktorá nadobúda účinnosť 21.12.2023.   

Stav alokácie

Alokácia výzvy: 10 716 000 EUR

Výška prostriedkov vo všetkých predložených žiadostiach: 3 148 458,08 EUR z toho:

  • Výška prostriedkov v nezazmluvnených žiadostiach spĺňajúcich PPPM: 2 793 613,20 EUR
  • Výška prostriedkov v zazmluvnených projektoch: 0 EUR
  • Výška prostriedkov v žiadostiach, ktoré nesplnili PPPM: 0 EUR

Zostávajúca alokácia (rozdiel celkovej alokácie výzvy a zazmluvnených projektov): 10 716 000 EUR

Aktualizácia: 3.6.2024