Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Výzva I3
  3. Early stage granty

Early stage granty v znení zmeny č. 1

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 3: Excelentná veda vyhlasuje výzvu na podporu doktorandov a začínajúcich výskumníkov, a to prostredníctvom podpory interných inštitucionálnych schém na vysokých školách a Slovenskej akadémii vied.

Prostredníctvom tejto výzvy získajú mladí výskumníci a doktorandi podporu v naštartova  kariéry v ich vednej oblasti. Projekty im umožnia financovať začínajúci výskum, podporia ich účasť na vedeckých konferenciách a výmenu skúseností zo zahraničím.

Indikatívny plán hodnotenia 1. a 2. kola výzvy

koniec marca 2024 – administratívne hodnotenie podaných ŽoPPM,
apríl – máj 2024 – zazmluvňovanie úspešných ŽoPPM.

Aktualizácia 

koniec mája 2024 – administratívne vyhodnotenie podaných ŽoPPM 
jún-júl 2024 – zazmluvňovanie úspešných ŽoPPM 

Upozornenie pre žiadateľov

Po úspešnom zaevidovaní ŽoPPM (vyplnení formulára ŽoPPM, vložení všetkých povinných príloh ŽoPPM) v ISPO bude žiadateľovi vygenerovaný sumár žiadosti vo formáte PDF, ktorý žiadateľ bez príloh doručí do elektronickej schránky Výskumnej agentúry (www.vyskumnaagentura.skzriadenej v rámci Ústredného portálu verejnej správy cez službu „Všeobecná agenda“ postupom podľa zákona o e-Governmente. 

Sumár žiadosti musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom oprávnenou osobou, t. j. štatutárnym orgánom žiadateľa alebo ním poverenou osobou na základe úradne overeného plnomocenstva.

Termín otvorenia výzvy: 25.9.2023

Termín uzavretia: 1. kolo – 31.1.2024, 2. kolo – 28.3.2024

Alokácia: 6 192 000 €, z toho:

  • zdroj Plán obnovy a odolnosti: 5 160 000 €
  • zdroj Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH: 1 032 000 €

Maximálna výška podpory: Maximálna výška podpory závisí od počtu doktorandov, resp. výskumných pracovníkov žiadateľa.
Maximálna výška jedného doktorandského grantu je 6 000 Eur. Maximálna výška jedného postdoktorandského grantu je 12 000 Eur.
Viac informácií o spôsobe výpočtu počtu grantov a maximálneho rozpočtu nájdete v plnom znení výzvy.

Oprávnení žiadatelia:

Oprávnenými žiadateľmi sú výskumné organizácie a výskumné infraštruktúry , ktorých financovanie z prostriedkov mechanizmu z tejto výzvy predstavuje verejné financovanie nehospodárskych činností podľa Rámca pre štátnu pomoc na výskum vývoj a inovácie. 

Oprávnení žiadatelia sa pre účely výzvy členia nasledovne:  

  • Verejné vysoké školy 
  • Štátne vysoké školy 
  • Súkromné vysoké školy 
  • Slovenská akadémia vied

Vykonávateľ: Úrad vlády SR

Sprostredkovateľ: Výskumná agentúra

Kontakt: pooinfo@vyskumnaagentura.sk

Komponent POO: 9

Stav: uzavretá

Žiadosť sa pred jej predložením vypĺňa v informačnom systéme Plánu obnovy a odolnosti (ISPO), do ktorého sa nahrávajú aj všetky prílohy žiadosti.

ISPO si pre podanie žiadosti vyžaduje registráciu žiadateľa. 

Dokumenty: 

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti oznamuje v rámci výzvy Early stage granty s kódom 09I03-03-V05 Zmenu výzvy č.1,  ktorá nadobúda účinnosť 21.12.2023.   

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhovaná zmena nebude mať vplyv na posudzovanie už predložených žiadostí o prostriedky mechanizmu. 

Za účelom oboznámenia sa žiadateľa s povinnosťami a postupmi vzťahujúcimi sa k realizácii projektu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňujeme nasledovné dokumenty: