Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Výzva I4
 3. Podpora vývoja inovatívnych riešení v oblasti dekarbonizácie

Podpora vývoja inovatívnych riešení v oblasti dekarbonizácie v znení zmeny č.1

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranú na podporu vývoja inovatívnych riešení v oblasti dekarbonizácie.

Účelom výzvy je podpora inovácií v podnikoch prostredníctvom výskumu a vývoja (od úrovne, ktorá zodpovedá úrovni technologickej pripravenosti 4) unikátnych technológií a riešení v oblasti dekarbonizácie v niektorej z nasledovných tematických oblastí:

 • klimatické vedy a riešenie klimatickej zmeny,
 • bezuhlíková energetika (energia – skladovanie, zásobovanie, energetické siete a systémy),
 • elektrifikácia,
 • vodík, technológie batérií a alternatívne palivá,
 • čistá, bezpečná, dostupná a inteligentná doprava a mobilita,
 • nízkoemisné priemyselné procesy a materiály,
 • biohospodárstvo, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo.

Indikatívny plán hodnotenia

jún – júl 2024 –  priebežné ukončovanie administratívneho hodnotenia podaných ŽoPPM  
august – september 2024 – priebežné ukončovanie odborného hodnotenia podaných ŽoPPM 
september – október 2024 – priebežné zazmluvňovanie úspešných ŽoPPM 

Termín otvorenia výzvy: 20.10.2023

Termín uzavretia: 15.4.2024 

Alokácia: 41 360 000 €, z toho: 

 • zdroj Plán obnovy a odolnosti: 37 600 000 € 
 • zdroj Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH: 3 760 000 €

Maximálna výška podpory:

 • 2 000 000 €

Minimálna výška podpory:

 • 200 000 €

Oprávnení žiadatelia:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka, t. j.:

 • osoby zapísané v Obchodnom registri,
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

ktoré zároveň spĺňajú podmienku, že ich projekt v kroku „short proposal (EIC Accelerator Step 1)“ bol predložený v rámci nástroja EIC Accelerator programu Horizont Európa a získal odporučenie predložiť „full proposal (EIC Accelerator Step 2)“ (t. j. v rámci záverečného výsledku hodnotenia (Evaluation Results/Evaluation Summary Report) získal stanovisko „go“).

Vykonávateľ: Úrad vlády SR

Sprostredkovateľ: Ministerstvo hospodárstva 

Kontakt: vyzvy@mhsr.sk

Komponent POO: 9

Stav: uzavretá 

Žiadosť sa pred jej predložením vypĺňa v informačnom systéme Plánu obnovy a odolnosti (ISPO), do ktorého sa nahrávajú aj všetky prílohy žiadosti.

ISPO si pre podanie žiadosti vyžaduje registráciu žiadateľa. 

Dokumenty: 

Vykonávateľ komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti oznamuje v rámci výzvy Podpora vývoja inovatívnych riešení v oblasti dekarbonizácie s kódom 09I04-03-V03 Zmenu výzvy č.1,  ktorá nadobúda účinnosť 7.3.2024.   

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhovaná zmena nebude mať vplyv na posudzovanie už predložených žiadostí o prostriedky mechanizmu. 

Za účelom oboznámenia sa žiadateľa s povinnosťami a postupmi vzťahujúcimi sa k realizácii projektu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňujeme nasledovné dokumenty:

Upozornenie pre žiadateľov: V rámci dokumentácie výzvy zameranej na podporu vývoja inovatívnych riešení v oblasti dekarbonizácie boli za účelom odstránenia zrejmých nesprávností, ktoré vznikli počas jej prípravy vykonané nasledovné úpravy:

 1. Záväzný formulár prílohy č. 2 žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu – Doplňujúce údaje, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 výzvy – Prílohy žiadosti, bol nahradený záväzným formulárom prílohy č. 2 žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu – Doplňujúce údaje v znení opravy, pričom v opravenom formulári bolo v hárku s názvom B. Personálna matica, v riadkoch nachádzajúcich sa v rámci stĺpca s názvom „Odmena za práce vykonané mimo pracovného pomeru bez povinných odvodov zamestnávateľa (EUR/hodina) stanovená pre projekt“ odstránené omylom umiestnené roletové menu platné pre riadky nachádzajúce sa v rámci stĺpca s názvom „Typ dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru“. Rovnaká úprava bola vykonaná aj v anglickej mutácii uvedeného záväzného formuláru prílohy č. 2 žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu – Doplňujúce údaje, ktorý nahrádza záväzný formulár EN príloha č. 2 žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu – Doplňujúce údaje v znení opravy.
 2. Záväzný formulár prílohy č. 1 žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu – Opis projektu, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 výzvy – Prílohy žiadosti, bol nahradený záväzným formulárom prílohy č. 1 žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu – Opis projektu v znení opravy, pričom v rámci upraveného formuláru bol upravený formát písma pre text, ktorý je v zmysle podmienok stanovených vo výzve povinný vypracovať žiadateľ. Rovnaká úprava bola vykonaná aj v anglickej mutácii uvedeného záväzného formuláru prílohy č. 1 žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu – Opis projektu, ktorý nahrádza záväzný formulár EN príloha č. 1 žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu – Opis projektu v znení opravy.

Od dátumu nadobudnutia účinnosti predmetnej úpravy, t. j. od dátumu jej zverejnenia sú žiadatelia povinní vypracovávať prílohy č. 1 a č. 2 žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na opravených formulároch.

Stav alokácie

Alokácia výzvy (POO zdroj): 37 600 000,00 EUR
Počet žiadostí predložených v ISPO (Informačný systém plánu obnovy): 15
Celková žiadaná výška prostriedkov vo všetkých predložených žiadostiach (bez DPH): 22 975 407,35 EUR


Aktualizácia: 16.04.2024