Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Výzva I1
  3. ERC Visiting granty

ERC Visiting granty

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný atechnologický inštitút vyhlasuje výzvu na podporu najlepších výskumníkov pracujúcich vo výskumných organizáciách na Slovensku, ktorí plánujú predkladať projekty vo výzvach Európskej rady pre výskum (ERC) a prostredníctvom podpory im umožniť  spoluprácu s držiteľmi ERC grantov pri príprave vlastného projektu.

Podpora v rámci výzvy umožní získať prostriedky mechanizmu prostredníctvom domovskej výskumnej organizácie, v ktorej sú výskumníci zamestnancami, pre účel pobytu výskumníka u držiteľa ERC grantu s cieľom získať skúsenosti a zručnosti na prípravu a podanie vlastného kvalitného ERC projektu. Výzva je zameraná na posilnenie účasti výskumníkov vo výzvach ERC a zvýšenia kvality podávaných projektov.

V rámci 1. kola výzvy ERC Visiting granty nebola predložená žiadna žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.

Termín otvorenia výzvy:

21.12.2023  – vyhlásenie prvého hodnotiaceho kola,

6.6.2024 – vyhlásenie druhého kola výzvy,

5.6.2025 – vyhlásenie tretieho kola výzvy.

Termín uzavretia:

  • 29.2.2024 – uzávierka prvého hodnotiaceho kola,
  • 26.9.2024 – uzávierka druhého hodnotiaceho kola,
  • 25.9.2025 – uzávierka tretieho hodnotiaceho kola,

alebo v prípade skoršieho vyčerpania finančných prostriedkov na výzvu.

Alokácia: 768 000 €, z toho:

a) 640 000  € – zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti,

b) 128 000 € – zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH.

Oprávnení žiadatelia: Oprávnenými žiadateľmi sú výskumné organizácie a výskumné infraštruktúry, ktorým poskytnutie
prostriedkov mechanizmu nepredstavuje štátnu pomoc, t. j. subjekty, ktoré nepredstavujú podnik v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ (v súvislosti s projektom nebudú vykonávať hospodárske činnosti).

Oprávnení žiadatelia sa pre účely výzvy členia podľa sektorovej štruktúry vymedzenej v § 7 zákona o štátnej
podpore výskumu a vývoja:

  • štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy,
  • sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie,
  • sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy,
  • neziskový sektor, ktorý tvoria neziskové organizácie, občianske združenia a združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj.

Vykonávateľ: Úrad vlády SR

Sprostredkovateľ: Výskumná agentúra

Kontakt: pooinfo@vyskumnaagentura.sk

Komponent POO: 9

Stav: otvorené 2. kolo výzvy 

Žiadosť sa pred jej predložením vypĺňa v informačnom systéme Plánu obnovy a odolnosti (ISPO), do ktorého sa nahrávajú aj všetky prílohy žiadosti.

ISPO si pre podanie žiadosti vyžaduje registráciu žiadateľa. 

Aktualizovaný zoznam držiteľov ERC grantov bude dostupný na vyžiadanie v polovici júla.

Vyjadrenie záujmu o zoznam držiteľov ERC grantov pre pripravovanú výzvu ERC Visiting granty (09I01-03-V06)

V prípade záujmu o zoznam držiteľov ERC grantu, u ktorých je možné realizovať visiting grant je potrebné vyplniť nasledujúci formulár (nižšie) a priložiť povinnú prílohu – Vyjadrenie záujmu, ktoré musí byť podpísané výskumníkom/výskumníčkou, ktorí sa chcú uchádzať o grant, a ich priamym/priamou nadriadeným/nadriadenou v inštitúcii, ktorá bude podávať žiadosť.

Tu nájdete vzor Vyjadrenia záujmu.

Po vyplnení formuláru budú výskumník/výskumníčka kontaktovaní zo strany sprostredkovateľa – Výskumnej agentúry – a bude im poskytnutý zoznam držiteľov/držiteliek ERC grantu, z ktorých si budú môcť vybrať.

Formulár