Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Výzva I2
  3. Transformačné a inovačné konzorciá

Transformačné a inovačné konzorciá v znení zmeny č.1

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ Komponentu 9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci Investície 2 Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja, vyhlasuje výzvu Transformačné a inovačné konzorciá. 

Cieľom výzvy je posilniť výskumné a inovačné prostredie na Slovensku prostredníctvom podpory malého počtu jasne tematicky zadefinovaných transformačných a inovačných konzorcií (TIK), ktoré budú prepájať verejných a súkromných aktérov zo Slovenska so špičkovými inštitúciami zo zahraničia a ktoré budú generovať nové výskumné a inovačné aktivity a projekty v rámci celej inovačnej reťaze. Cieľom je tak podporiť transformáciu kľúčových sektorov ekonomiky s vysokým inovačným potenciálom, ktoré budú zadefinované samotnými žiadateľmi v podaných žiadostiach.

Z dôvodu blížiacej sa uzávierky výzvy ukončujeme možnosť podávania otázok formou tohto formulára 17.9.2023. Najnovšie odpovede budú zverejnené do 25.9.2023.

Termín otvorenia výzvy: 12.6.2023

Termín uzavretia: 4.10.2023

Alokácia: 107 928 000 EUR, z toho:

a) zdroj Plán obnovy a odolnosti: 89 940 000 EUR
b) zdroj Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH: 17 988 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: Oprávneným žiadateľom alebo partnerom môžu byť nasledovné subjekty so sídlom v SR:
a) Slovenská akadémia vied; rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy; verejné výskumné inštitúcie; vysoké školy
b) Občianske združenia a neziskové organizácie; záujmové združenia právnických osôb, ktoré nie sú založené ústredným orgánom štátnej správy
c) Podnikatelia podľa §2 ods. 2a Obchodného zákonníka
Oprávneným partnerom môžu byť nasledovné subjekty:
d) Subjekty územnej samosprávy SR a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie
e) Zahraničný subjekt pôsobiaci v oblasti výskumu a vývoja, ktorý nemá sídlo v Ruskej federácii alebo Bieloruskej republike

Minimálna výška podpory: 10 000 000 EUR (bez prostriedkov na úhradu DPH)

Maximálna výška podpory: 15 000 000 EUR (bez prostriedkov na úhradu DPH)

Vykonávateľ: Úrad vlády SR

Kontakt: tik@vlada.gov.sk

Komponent POO: 9

Stav: otvorená 

Žiadateľ vypracuje žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len „žiadosť“) prostredníctvom Informačného
systému Plánu obnovy – ISPO. Nevyhnutnou podmienkou je registrácia žiadateľa v uvedenom systéme. Postup registrácie
žiadateľa je popísaný na https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy v časti „Registrácia“. Po zaregistrovaní sa systém žiadateľa
prevedie jednotlivými krokmi vypĺňania žiadosti.