Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Výzva I2
  3. Transformačné a inovačné konzorciá

Transformačné a inovačné konzorciá v znení zmeny č.1

Radi by sme informovali žiadateľov, ktorí predložili žiadosti do výzvy na Transformačné a inovačné konzorciá, že Výskumná a inovačná autorita (VAIA) začala proces odborného hodnotenia žiadostí. Žiadateľom bude zaslaná informácia, že ich žiadosť je v procese odborného hodnotenia. Ukončenie odborného hodnotenia žiadostí zahraničnými hodnotiteľmi sa podľa aktuálneho harmonogramu očakáva 15. júla 2024. Zároveň bude prebiehať aj 2. fáza administratívnej kontroly postupujúcich žiadostí, ktorej súčasťou je kontrola predložených rozpočtov a správneho použitia schémy štátnej pomoci. Následne prebehne zasadnutie Medzinárodného expertného panelu, ktorý zostaví konečné poradie žiadostí. Upozorňujeme žiadateľov, že VAIA si vyhradzuje právo na zmenu indikatívneho harmonogramu spracovania predložených žiadostí v rámci výzvy na Transformačné a inovačné konzorciá.

V rámci výzvy Transformačné a inovačné konzorciá sme prijali 38 žiadostí v celkovej sume 559 397 555,89 €.

Termín otvorenia výzvy: 12.6.2023

Termín uzavretia: 4.10.2023

Alokácia: 107 928 000 EUR, z toho:

a) zdroj Plán obnovy a odolnosti: 89 940 000 EUR
b) zdroj Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH: 17 988 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: Oprávneným žiadateľom alebo partnerom môžu byť nasledovné subjekty so sídlom v SR:
a) Slovenská akadémia vied; rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy; verejné výskumné inštitúcie; vysoké školy
b) Občianske združenia a neziskové organizácie; záujmové združenia právnických osôb, ktoré nie sú založené ústredným orgánom štátnej správy
c) Podnikatelia podľa §2 ods. 2a Obchodného zákonníka
Oprávneným partnerom môžu byť nasledovné subjekty:
d) Subjekty územnej samosprávy SR a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie
e) Zahraničný subjekt pôsobiaci v oblasti výskumu a vývoja, ktorý nemá sídlo v Ruskej federácii alebo Bieloruskej republike

Minimálna výška podpory: 10 000 000 EUR (bez prostriedkov na úhradu DPH)

Maximálna výška podpory: 15 000 000 EUR (bez prostriedkov na úhradu DPH)

Vykonávateľ: Úrad vlády SR

Kontakt: tik@vlada.gov.sk

Komponent POO: 9

Stav: uzavretá

Žiadateľ vypracuje žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len „žiadosť“) prostredníctvom Informačného
systému Plánu obnovy – ISPO. Nevyhnutnou podmienkou je registrácia žiadateľa v uvedenom systéme. Postup registrácie
žiadateľa je popísaný na https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy v časti „Registrácia“. Po zaregistrovaní sa systém žiadateľa
prevedie jednotlivými krokmi vypĺňania žiadosti.

Dokumenty: 

Prílohy k žiadosti

Za účelom oboznámenia sa žiadateľa s povinnosťami a postupmi vzťahujúcimi sa k realizácii projektu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňujeme nasledovné dokumenty: