Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Výzva I3
  3. Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4

Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 3: Excelentná veda vyhlasuje výzvu zameranú na podporu základného a aplikovaného výskumu realizovaného na Slovensku excelentnými domácimi a zahraničnými výskumníkmi vo fáze kariéry R2 až R4. Výzva sa podľa fázy kariéry podporovaných výskumníkov člení na 3 typy podpory:

  • štipendium výskumníka R2
  • štipendium výskumníka R3
  • štipendium výskumníka R4

Cieľom výzvy je podporiť excelentných vedcov naprieč všetkými sektormi výskumu a vývoja na Slovensku. Účelom výzvy je prilákať zahraničných špičkových výskumníkov a taktiež zamedziť odlivu domácich špičkových vedcov do zahraničia.

Oznam o zmene v povinnej prílohe č. 1 – Údaje o projekte

Dávame do pozornosti zmenu v povinnej prílohe č. 1 – Údaje o projekte a rozpočet projektu v časti B.3 Rozpočet projektu – v rámci tejto časti bol upravený spôsob výpočtu Príspevku na výskumný tím. Po zmene v prílohe sa príspevok na výskumný tím nepočíta automaticky, ale je možné si zvoliť sumu príspevku na výskumný tím do maximálnej výšky pre každú oprávnenú kategóriu v súlade so znením výzvy. Upravená príloha je dostupná na stiahnutie nižšie v časti Dokumenty.

Indikatívny plán hodnotenia

koniec marca 2024 – administratívne hodnotenie podaných ŽoPPM,
apríl – máj 2024 – odborné hodnotenie podaných ŽoPPM,
jún – júl 2024 – zazmluvňovanie úspešných ŽoPPM.

Aktualizácia 

máj – jún 2024 – odborné hodnotenie podaných ŽoPPM 
júl – august 2024 – zazmluvňovanie úspešných ŽoPPM 

Termín otvorenia výzvy: 27.6.2023

Termín uzavretia: 28.9.2023 

Žiadosti je možné podávať do 28.9.2023 do 23:59.

Alokácia: 54  122 103 €, z toho:

  • 51 250 000 EUR – zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti,
  • 2 872 103 EUR – zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH.

Maximálna výška podpory: závisí od fázy kariéry výskumníka a ďalších skutočností – R2 max. 6 179 €/mesiac, R3 – max. 9 146 €/mesiac, R4 – max. 12 680 €/mesiac

Oprávnení žiadatelia: Oprávnenými žiadateľmi sú nepodnikateľské výskumné organizácie a výskumné infraštruktúry (ďalej aj „Nepodniky“), ktoré nepredstavujú podnik v zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ a podniky v zmysle uvedeného článku. 

Vykonávateľ: Úrad vlády SR

Sprostredkovateľ: Výskumná agentúra

Kontakt: pooinfo@vyskumnaagentura.sk

Komponent POO: 9

Stav: uzavretá

Žiadosť sa pred jej predložením vypĺňa v informačnom systéme Plánu obnovy a odolnosti (ISPO), do ktorého sa nahrávajú aj všetky prílohy žiadosti.

ISPO si pre podanie žiadosti vyžaduje registráciu žiadateľa.