Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Výzva I3
  3. Kapitálový booster pre schémy na podporu výskumu a vývoja

Kapitálový booster pre schémy na podporu výskumu a vývoja v znení zmeny č. 1

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 3: Excelentná veda vyhlasuje výzvu na podporu prijímateľov realizujúcich kvalitné projekty základného a aplikovaného výskumu, ktorí získali finančné prostriedky vo verejnej výzve vyhlásenej Agentúrou na podporu výskumu a vývoja VV 2022.

Účelom podpory je dofinancovanie hmotného a nehmotného investičného majetku určeného na výskum, ktorý je vo všeobecnej výzve APVV neoprávnený, s cieľom umožniť prijímateľom realizovať kvalitnejšie projekty a maximalizovať výsledky a výstupy pri realizácii nezávislého výskumu a vývoja.

Počet predložených žiadostí o prostriedky mechanizmu v tejto výzve je 131.

Indikatívny plán hodnotenia

koniec marca 2024 – administratívne hodnotenie podaných ŽoPPM,
apríl – máj 2024 – zazmluvňovanie úspešných ŽoPPM.

Aktualizácia 

koniec apríla 2024 – administratívne vyhodnotenie podaných ŽoPPM 
jún-júl 2024 – zazmluvňovanie úspešných ŽoPPM 

Termín otvorenia výzvy: 22.9.2023

Termín uzavretia: 17.1.2024 

Alokácia: 15 804 000 €, z toho:

  • zdroj Plán obnovy a odolnosti: 13 170 000 €
  • zdroj Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH: 2 634 000 €

Maximálna výška podpory: 40 % zo sumy pôvodného projektu APVV

Oprávnení žiadatelia:

Oprávnenými žiadateľmi v tejto výzve sú výlučne žiadatelia, ktorí predstavujú výskumné organizácie, ktorým poskytnutie prostriedkov mechanizmu nepredstavuje štátnu pomoc, ktorí zároveň získali finančné prostriedky ako príjemcovia vo verejnej výzve vyhlásenej APVV – VV 2022.
Oprávnenými žiadateľmi sú výlučne právnické osoby s prideleným identifikačným číslom (IČO) podľa zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty podľa predchádzajúcich viet zaradené do nasledujúcich sektorov na základe § 7 zákona č. 172/2005 Z. z.:

  • štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy,
  • sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie,
  • sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy,
  • neziskový sektor, ktorý tvoria neziskové organizácie, občianske združenia a združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj.

Vykonávateľ: Úrad vlády SR

Sprostredkovateľ: Výskumná agentúra

Kontakt: pooinfo@vyskumnaagentura.sk

Komponent POO: 9

Stav: uzavretá