Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Výzva I5
 3. Podpora vývoja inovatívnych digitálnych riešení

Podpora vývoja inovatívnych digitálnych riešení v znení zmeny č.1

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranú na podporu vývoja inovatívnych digitálnych riešení.

Účelom výzvy je podpora inovácií v podnikoch prostredníctvom výskumu a vývoja unikátnych digitálnych technológií a riešení v niektorej z nasledovných tematických oblastí:

 • priemyselné technológie (napr. automatizácia v priemysle),
 • kľúčové digitálne technológie (napr. kybernetická bezpečnosť, kvantové technológie, senzory, internet vecí, mikroelektronika, elektronické komponenty a cloudové riešenia),
 • vznikajúce umožňujúce/podporné technológie,
 • pokročilé materiály pre oblasť digitalizácie,
 • umelá inteligencia a robotika,
 • pokročilá výpočtová technika.  

Stav alokácie

Alokácia výzvy (POO zdroj): 41 200 000,00 EUR
Počet žiadostí predložených v ISPO (Informačný systém plánu obnovy): 24
Celková žiadaná výška prostriedkov vo všetkých predložených žiadostiach (bez DPH): 23 282 215, 27 EUR

Aktualizácia: 16.04.2024

Indikatívny plán hodnotenia

jún – júl 2024 –  priebežné ukončovanie administratívneho hodnotenia podaných ŽoPPM  
august – september 2024 – priebežné ukončovanie odborného hodnotenia podaných ŽoPPM 
september – október 2024 – priebežné zazmluvňovanie úspešných ŽoPPM 

Termín otvorenia výzvy: 23.10.2023

Termín uzavretia: 15.04.2024

Alokácia: 45 320 000 €, z toho: 

 • zdroj Plán obnovy a odolnosti: 41 200 000 € 
 • zdroj Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH: 4 120 000 €

Maximálna výška podpory:

 • 1 000 000 €

Minimálna výška podpory:

 • 200 000 €

Oprávnení žiadatelia:

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka, t. j.:

 • osoby zapísané v Obchodnom registri,
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

ktoré zároveň spĺňajú podmienku, že ich projekt v kroku „short proposal (EIC Accelerator Step 1)“ bol predložený v rámci nástroja EIC Accelerator programu Horizont Európa a získal odporučenie predložiť „full proposal (EIC Accelerator Step 2)“ (t. j. v rámci záverečného výsledku hodnotenia (Evaluation Results/Evaluation Summary Report) získal stanovisko „go“).

Vykonávateľ: Úrad vlády SR

Sprostredkovateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Kontakt: vyzvy@mhsr.sk

Komponent POO: 9

Stav: uzavretá 

Dokumenty: 

Vykonávateľ komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti oznamuje v rámci výzvy Podpora vývoja inovatívnych digitálnych riešení s kódom 09I05-03-V03 Zmenu výzvy č.1,  ktorá nadobúda účinnosť 7.3.2024.   

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhovaná zmena nebude mať vplyv na posudzovanie už predložených žiadostí o prostriedky mechanizmu. 

Za účelom oboznámenia sa žiadateľa s povinnosťami a postupmi vzťahujúcimi sa k realizácii projektu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňujeme nasledovné dokumenty: