Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Výzva I5
 3. Podpora vývoja inovatívnych digitálnych riešení

Podpora vývoja inovatívnych digitálnych riešení v znení zmeny č.1

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranú na podporu vývoja inovatívnych digitálnych riešení.

Účelom výzvy je podpora inovácií v podnikoch prostredníctvom výskumu a vývoja unikátnych digitálnych technológií a riešení v niektorej z nasledovných tematických oblastí:

 • priemyselné technológie (napr. automatizácia v priemysle),
 • kľúčové digitálne technológie (napr. kybernetická bezpečnosť, kvantové technológie, senzory, internet vecí, mikroelektronika, elektronické komponenty a cloudové riešenia),
 • vznikajúce umožňujúce/podporné technológie,
 • pokročilé materiály pre oblasť digitalizácie,
 • umelá inteligencia a robotika,
 • pokročilá výpočtová technika.  

Termín otvorenia výzvy: 23.10.2023

Termín uzavretia: 15.04.2024

Alokácia: 45 320 000 €, z toho: 

 • zdroj Plán obnovy a odolnosti: 41 200 000 € 
 • zdroj Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH: 4 120 000 €

Maximálna výška podpory:

 • 1 000 000 €

Minimálna výška podpory:

 • 200 000 €

Oprávnení žiadatelia:

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka, t. j.:

 • osoby zapísané v Obchodnom registri,
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

ktoré zároveň spĺňajú podmienku, že ich projekt v kroku „short proposal (EIC Accelerator Step 1)“ bol predložený v rámci nástroja EIC Accelerator programu Horizont Európa a získal odporučenie predložiť „full proposal (EIC Accelerator Step 2)“ (t. j. v rámci záverečného výsledku hodnotenia (Evaluation Results/Evaluation Summary Report) získal stanovisko „go“).

Vykonávateľ: Úrad vlády SR

Sprostredkovateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Kontakt: vyzvy@mhsr.sk

Komponent POO: 9

Stav: uzavretá 

Žiadosť sa pred jej predložením vypĺňa v informačnom systéme Plánu obnovy a odolnosti (ISPO), do ktorého sa nahrávajú aj všetky prílohy žiadosti.

ISPO si pre podanie žiadosti vyžaduje registráciu žiadateľa. 

Dokumenty: 

Vykonávateľ komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti oznamuje v rámci výzvy Podpora vývoja inovatívnych digitálnych riešení s kódom 09I05-03-V03 Zmenu výzvy č.1,  ktorá nadobúda účinnosť 7.3.2024.   

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhovaná zmena nebude mať vplyv na posudzovanie už predložených žiadostí o prostriedky mechanizmu. 

Za účelom oboznámenia sa žiadateľa s povinnosťami a postupmi vzťahujúcimi sa k realizácii projektu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňujeme nasledovné dokumenty:

Upozornenie pre žiadateľov: V rámci dokumentácie výzvy zameranej na podporu vývoja inovatívnych digitálnych riešení boli za účelom odstránenia zrejmých nesprávností, ktoré vznikli počas jej prípravy vykonané nasledovné úpravy:

 1. Záväzný formulár prílohy č. 2 žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu – Doplňujúce údaje, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 výzvy – Prílohy žiadosti, bol nahradený záväzným formulárom prílohy č. 2 žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu – Doplňujúce údaje v znení opravy, pričom v opravenom formulári bolo v hárku s názvom B. Personálna matica, v riadkoch nachádzajúcich sa v rámci stĺpca s názvom „Odmena za práce vykonané mimo pracovného pomeru bez povinných odvodov zamestnávateľa (EUR/hodina) stanovená pre projekt“ odstránené omylom umiestnené roletové menu platné pre riadky nachádzajúce sa v rámci stĺpca s názvom „Typ dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru“. Rovnaká úprava bola vykonaná aj v anglickej mutácii uvedeného záväzného formuláru prílohy č. 2 žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu – Doplňujúce údaje, ktorý nahrádza záväzný formulár EN príloha č. 2 žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu – Doplňujúce údaje v znení opravy.
 2. Záväzný formulár prílohy č. 1 žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu – Opis projektu, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 výzvy – Prílohy žiadosti, bol nahradený záväzným formulárom prílohy č. 1 žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu – Opis projektu v znení opravy, pričom v rámci upraveného formuláru bol upravený formát písma pre text, ktorý je v zmysle podmienok stanovených vo výzve povinný vypracovať žiadateľ. Rovnaká úprava bola vykonaná aj v anglickej mutácii uvedeného záväzného formuláru prílohy č. 1 žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu – Opis projektu, ktorý nahrádza záväzný formulár EN príloha č. 1 žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu – Opis projektu v znení opravy.

Od dátumu nadobudnutia účinnosti predmetnej úpravy, t. j. od dátumu jej zverejnenia sú žiadatelia povinní vypracovávať prílohy č. 1 a č. 2 žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na opravených formulároch.

Stav alokácie

Alokácia výzvy (POO zdroj): 45 320 000 EUR

Výška prostriedkov vo všetkých predložených žiadostiach: 0 EUR, z toho:

 • Výška prostriedkov v nezazmluvnených žiadostiach spĺňajúcich PPPM: 0 EUR
 • Výška prostriedkov v zazmluvnených projektoch: 0 EUR
 • Výška prostriedkov v žiadostiach, ktoré nesplnili PPPM: 0 EUR

Zostávajúca alokácia (rozdiel celkovej alokácie výzvy a zazmluvnených projektov): 45 320 000,00 EUR (zdroj POO a zdroj DPH).

Aktualizácia: 31.10.2023