Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Aktuality
 3. Výzva na predkladanie nominácií na členstvo v Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

Výzva na predkladanie nominácií na členstvo v Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

(Bratislava, 8.7.2024) Úrad podpredsedu vlády SR vyhlasuje v zmysle čl. 3 ods. 7 štatútu Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (ďalej len „Rada”) výzvu na predkladanie nominácií na členstvo v Rade, ktorá je hlavným poradným orgánom vlády Slovenskej republiky pre jednotnú tvorbu politiky v oblasti výskumu, vývoja a inovácií[1].

Čo je Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie?

Rada je hlavným poradným orgánom vlády Slovenskej republiky v oblasti výskumných a inovačných politík. Rade predsedá podpredseda vlády a jej sekretariátom je sekcia Výskumná a inovačná autorita na Úrade podpredsedu vlády.

Úlohou expertných členov a členiek rady je nezávisle a odborne dohliadať na plnenie verejného záujmu, ktorým je rozvoj slovenskej ekonomiky a spoločnosti cez efektívnejšiu a adresnejšiu podporu výskumu a inovácií s merateľným dopadom. Členovia a členky rady majú unikátnu príležitosť svojimi skúsenosťami a znalosťami podporiť jeden z najdôležitejších zdrojov rastu slovenskej ekonomiky v čase naliehavých globálnych kríz v oblasti zdravia, životného prostredia a bezpečnosti a prispieť tak k priaznivejšej budúcnosti nás všetkých.

Aké má rada úlohy a kompetencie?

Hlavnou úlohou rady je koordinovať úlohy a ciele vyplývajúce z Národnej stratégie pre výskum, vývoj a inovácie[2], a predovšetkým dohliadať na ich plnenie. Členovia a členky rady v tejto úlohe nepôsobia sami – majú k dispozícii sekretariát, ktorý zabezpečuje podklady, analýzy a technickú podporu.

Rada zároveň dohliada na plnenie Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR a schvaľuje kľúčové dokumenty, ktoré identifikujú prioritné oblasti výskumu, vývoja a inovácií,  predbežné plány financovania a ďalšie významné strategické či metodické dokumenty[3].

Funkčné obdobie člena a členky rady na základe tohto nominačného procesu je štyri roky a trvá maximálne dve po sebe nasledujúce obdobia. Rokovacím jazykom zasadnutí rady je slovenčina, pričom rokovania rady môžu prebiehať aj hybridnou formou, t.j. prezenčne aj online.

Aké sú požiadavky na kandidátov?

Členom/členkou môže byť významný odborník alebo odborníčka v oblasti:

 • výskumu, vývoja a inovácií,
 • inovatívneho podnikania,
 • inovačného manažmentu,
 • rizikového kapitálu alebo
 • tvorby výskumných a inovačných politík.

Predkladanie nominácií

Návrhy kandidátov/kandidátok na členov/členky rady môžu predkladať akýkoľvek subjekt spadajúci do niektorého z nasledovných sektorov:

 • sektor verejných výskumných inštitúcií,
 • sektor vysokých škôl,
 • podnikateľský sektor,
 • neziskový sektor,
 • štátny sektor vrátane ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy,
 • samospráva
 • zastupujúce, resp. združujúce organizácie v rámci jednotlivých sektorov.

Nominácia sa predkladá najneskôr do 5. augusta 2024 (vrátane) v elektronickej podobe prostredníctvom vyplneného formulára obsahujúceho:

 • informácie o nominujúcom subjekte;
 • informácie o kvalifikácii a profile kandidáta/kandidátky v nasledovnom rozsahu:
 • stručné odôvodnenie nominácie;
 • súhlas kandidáta s nomináciou na členstvo v rade;
 • vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov.

Nominácie na členov/členky rady podáva štatutárny orgán nominujúceho subjektu (subjekt oprávnený predkladať návrhy podľa tejto výzvy) alebo ním poverená osoba.

Nezlučiteľnosť funkcie člena/členky rady

Funkcia člena/členky rady je nezlučiteľná s funkciou poslanca/poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky, člena/členky vlády SR (s výnimkou členov/členiek vlády SR, ktorí/é sú súčasťou predsedníctva rady) a štátneho tajomníka/štátnej tajomníčky.

Funkcia člena/členky rady je nezlučiteľná:

 • so štátnozamestnaneckým pomerom v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, resp. Úrad vlády SR a jeho organizačné zložky
 • s pracovným pomerom s ministerstvom, Úradom vlády SR a jeho organizačnou zložkou, alebo nimi zriadenou rozpočtovou, resp. príspevkovou organizáciou.

Nezlučiteľnosť člena/členky Rady s funkciami uvedenými vyššie bude potrebné preukázať v momente vymenovania do funkcie.

Posudzovanie nominácií

Predložené nominácie posudzuje medzinárodná výberová komisia zložená z odborníkov a odborníčok v  oblastiach relevantných pre posúdenie predložených nominácií so zohľadnením:

 • dosiahnutých výsledkov kandidáta/kandidátky;
 • medzinárodných skúseností kandidáta/kandidátky;
 • štruktúry hospodárstva SR;
 • domén inteligentnej špecializácie (inteligentný priemysel, mobilita, digitálna transformácia, zdravie obyvateľstva, zdravé potraviny, životné prostredie).

Pre zabezpečenie čo najväčšej reprezentatívnosti rady budú pri výbere štyroch nových členov/členiek uprednostnení kandidáti/kandidátky s expertízou v oblastiach, ktorú nepokrývajú zostávajúci členovia/členky rady a to najmä:

 • Automobilový priemysel, robotizácia (industry 4.0) 
 • Potravinárstvo a poľnohospodárstvo (“agritech/foodtech”) 
 • Životné prostredie a zelená ekonomika (“greentech”) 
 • Digitálne technológie, umelá inteligencia, mikroelektronika 

Výber a menovanie členov/členiek Rady

Medzinárodná výberová komisia zostaví zoznam 8 odporúčaných kandidátov/kandidátok a predloží ho predsedovi rady.

Podpredseda vlády SR, ktorý je zároveň predsedom rady, vyberie zo zoznamu 4 kandidátov/kandidátok na členov/členky rady, ktorých následne predloží na vymenovanie vláde SR.

Spracúvanie osobných údajov

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s nominovaním kandidátov/kandidátok na členov/členky Rady sú uvedené v nasledovnom dokumente “Informácie o spracovaní osobných údajov týkajúce sa nominácií na členstvo v Rade vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie.”

Prípadné otázky posielajte na rvvti@vlada.gov.sk.

Prílohy

[1] Dňa 13.7.2022 bol vládou SR schválený štatút RVVTI ako súčasť reformy riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácií implementovanej v rámci komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti SR „Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií“.
[2]  Táto stratégia je jedným z míľnikov Plánu obnovy a odolnosti a bola schválená vládou SR 28.03.2023.
[3] Pre plné znenie úloh a kompetencií pozri Štatút Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie.