Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Výzva I2
 3. „Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce 

„Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ Komponentu 9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci Investície 2 Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja, vyhlasuje výzvu „Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce.

Cieľom výzvy je podporiť a motivovať spoluprácu a spoločné projekty medzi výskumnými organizáciami a súkromným sektorom, a to prostredníctvom príspevku, ktorý bude reflektovať ich zrealizovanú spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja v minulosti. Podporu získanú z matching grantov budú môcť žiadatelia využiť na nákup alebo zlepšenie výskumnej infraštruktúry a prístrojového vybavenia, čo zvyšuje potenciál budúcej spolupráce výskumných organizácií a súkromného sektora.

Z dôvodu blížiacej sa uzávierky výzvy ukončujeme možnosť podávania otázok formou formulára. Najnovšie odpovede budú zverejnené do 22.9.2023.

Termín otvorenia výzvy: 23.6.2023 (druhé kolo výzvy bude otvorené 27.6.2024)

Termín uzavretia: 27.9.2023 (druhé kolo výzvy bude uzatvorené 26.9.2024)

Žiadosti je možné podávať do 27.9.2023 do 23:59.

Alokácia: 32 620 000 eur (bez DPH)

Oprávnení žiadatelia: Oprávneným žiadateľom je právnická osoba uskutočňujúca výskum a vývoj (podľa § 7 písm. a) – d) zákona č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády aorganizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „výskumné organizácie“), t. j. subjekty zo:

 • štátneho sektoru: 
  • Slovenská akadémia vied;
  • právnické osoby vykonávajúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy;
 • sektoru verejných výskumných inštitúcií:
  •  verejné výskumné inštitúcie;
 • sektoru vysokých škôl:
  • verejné vysoké školy;
  • štátne vysoké školy;
  • súkromné vysoké školy; 
 • neziskový sektor:
  • občianske združenia vykonávajúce výskum a vývoj;
  • neziskové organizácie vykonávajúce výskum a vývoj;
  • združenia právnických osôb vykonávajúce výskum a vývoj. 

Vykonávateľ: Úrad vlády SR

Sprostredkovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Kontakt: martin.kontrik@minedu.sk

Komponent POO: 9

Stav: otvorená 

Žiadateľ vypracuje žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len „žiadosť“) prostredníctvom Informačného
systému Plánu obnovy – ISPO. Nevyhnutnou podmienkou je registrácia žiadateľa v uvedenom systéme. Postup registrácie
žiadateľa je popísaný na https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy v časti „Registrácia“. Po zaregistrovaní sa systém žiadateľa
prevedie jednotlivými krokmi vypĺňania žiadosti.

Dokumenty: 

 • Príloha č. 1 – Údaje o projekte (XLSX, 25,9 kB) – príloha je identická s vyššie uvedenou prílohou, ale je rozšírená tabuľka A.3 Financovanie a časť B – Predchádzajúca spolupráca so súkromným sektorom – obsahuje viac riadkov pre žiadateľov s vyšším počtom plánovaných položiek, resp. vyšším počtom spoluprác so súkromným sektorom

Za účelom oboznámenia sa žiadateľa s povinnosťami a postupmi vzťahujúcimi sa k realizácii projektu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňujeme nasledovné dokumenty: