Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Výzva I2
 3. „Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce 

„Matching“ granty k zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce v znení zmeny č. 1

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ Komponentu 9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci Investície 2 Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja, vyhlasuje výzvu „Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce.

Cieľom výzvy je podporiť a motivovať spoluprácu a spoločné projekty medzi výskumnými organizáciami a súkromným sektorom, a to prostredníctvom príspevku, ktorý bude reflektovať ich zrealizovanú spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja v minulosti. Podporu získanú z matching grantov budú môcť žiadatelia využiť na nákup alebo zlepšenie výskumnej infraštruktúry a prístrojového vybavenia, čo zvyšuje potenciál budúcej spolupráce výskumných organizácií a súkromného sektora.

Termín otvorenia 2. kola výzvy: 15. 5. 2024

Termín uzavretia 2. kola výzvy:15. 8. 2024 o 23:59

Alokácia: 32 473000 eur (bez DPH)

Oprávnení žiadatelia: Oprávneným žiadateľom je právnická osoba uskutočňujúca výskum a vývoj (podľa § 7 písm. a) – d) zákona č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády aorganizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „výskumné organizácie“), t. j. subjekty zo:

 • štátneho sektoru: 
  • Slovenská akadémia vied;
  • právnické osoby vykonávajúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy;
 • sektoru verejných výskumných inštitúcií:
  •  verejné výskumné inštitúcie;
 • sektoru vysokých škôl:
  • verejné vysoké školy;
  • štátne vysoké školy;
  • súkromné vysoké školy; 
 • neziskový sektor:
  • občianske združenia vykonávajúce výskum a vývoj;
  • neziskové organizácie vykonávajúce výskum a vývoj;
  • združenia právnických osôb vykonávajúce výskum a vývoj. 

Vykonávateľ: Úrad vlády SR

Sprostredkovateľ: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Kontakt: matchinggranty@minedu.sk

Komponent POO: 9

Stav: otvorené 2. kolo výzvy  

Žiadateľ vypracuje žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len „žiadosť“) prostredníctvom Informačného
systému Plánu obnovy – ISPO. Nevyhnutnou podmienkou je registrácia žiadateľa v uvedenom systéme. Postup registrácie
žiadateľa je popísaný na https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy v časti „Registrácia“. Po zaregistrovaní sa systém žiadateľa
prevedie jednotlivými krokmi vypĺňania žiadosti.

Dokumenty: 

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti oznamuje v rámci výzvy Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce s kódom 09I02-03-V02 Zmenu výzvy č. 1, ktorá nadobúda účinnosť 15.5.2024. 

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhovaná zmena nebude mať vplyv na posudzovanie už predložených žiadostí o prostriedky mechanizmu.  

Dávame do pozornosti zmeny vzoru zmluvy o PPM a jej príloh platné od 15.5.2024:

Všetky zmeny sú zaznamenané formou sledovania zmien v jednotlivých dokumentoch:

Počet prijatých žiadostí o prostriedky mechanizmu v 1. kole výzvy je 15.
Celková výška žiadaných prostriedkov mechanizmu v 1. kole výzvy je 18 863 697,97 €.

Webinár pre žiadateľov v 2. kole výzvy (10.7.2024)