Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Výzva I5
  3. Podpora výskumných projektov zameraných na digitalizáciu ekonomiky v TRL úrovniach 1-3

Podpora výskumných projektov zameraných na digitalizáciu ekonomiky v TRL úrovniach 1-3

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky vyhlasuje výzvu Podpora výskumných projektov zameraných na digitalizáciu ekonomiky v TRL úrovniach 1-3.

Výzva je zameraná na podporu kvalitných projektov základného a priemyselného výskumu v úrovniach TRL 1 – 3 pre oblasť prechodu na digitálnu ekonomiku. 

V rámci výzvy Podpora výskumných projektov zameraných na digitalizáciu ekonomiky v TRL na úrovniach 1-3 sme prijali 89 žiadostí.

Oznam o zmene v povinnej prílohe č. 1 – Údaje o projekte a rozpočet projektu
Dávame do pozornosti zmenu v povinnej prílohe č. 1 – Údaje o projekte a rozpočet projektu – v hárku Údaje o projekte bol upravený spôsob výpočtu Predpokladaného počtu mesiacov trvania projektu. Upravená príloha je dostupná na stiahnutie nižšie v časti Dokumenty.

Indikatívny plán hodnotenia

koniec apríla 2024 – administratívne hodnotenie podaných ŽoPPM,
máj – jún 2024 – odborné hodnotenie podaných ŽoPPM,
júl – august 2024 – zazmluvňovanie úspešných ŽoPPM.

Aktualizácia 

júl – august 2024 – odborné hodnotenie podaných ŽoPPM 
september 2024 – zazmluvňovanie úspešných ŽoPPM 

Upozornenie pre žiadateľov

Po úspešnom zaevidovaní ŽoPPM (vyplnení formulára ŽoPPM, vložení všetkých povinných príloh ŽoPPM) v ISPO bude žiadateľovi vygenerovaný sumár žiadosti vo formáte PDF, ktorý žiadateľ bez príloh doručí do elektronickej schránky Výskumnej agentúry (www.vyskumnaagentura.skzriadenej v rámci Ústredného portálu verejnej správy cez službu „Všeobecná agenda“ postupom podľa zákona o e-Governmente. 

Sumár žiadosti musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom oprávnenou osobou, t. j. štatutárnym orgánom žiadateľa alebo ním poverenou osobou na základe úradne overeného plnomocenstva.

Termín otvorenia výzvy: 4.7.2023

Termín uzavretia: 6.11.2023, 23:59

Alokácia: 52 577 966 €, z toho: 

  • zdroj Plán obnovy a odolnosti: 43 814 972 € 
  • zdroj Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH: 8 762 994 €

Maximálna výška podpory:

  • ŽoPPM bez uplatnenia inštitútu partnerstva na projekte: 500 000 €
  • ŽoPPM s uplatnením inštitútu partnerstva na projekte: 1 000 000 €

Oprávnení žiadatelia:

Oprávnenými žiadateľmi sú nepodnikateľské výskumné organizácie a výskumné infraštruktúry, ktoré nepredstavujú podnik v zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ a nebudú vykonávať hospodárske činnosti na projekte. Oprávnenými žiadateľmi sú výlučne právnické osoby s prideleným identifikačným číslom (IČO) podľa zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o registri právnických osôb“). Oprávnení žiadatelia sa pre účely výzvy členia podľa sektorovej štruktúry vymedzenej v § 7 zákona o štátnej podpore výskumu a vývoja“):  

  • štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy, 
  • sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie, 
  • sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy.

Vykonávateľ: Úrad vlády SR

Sprostredkovateľ: Výskumná agentúra

Kontakt: pooinfo@vyskumnaagentura.sk

Komponent POO: 9

Stav: uzavretá 

Žiadosť sa pred jej predložením vypĺňa v informačnom systéme Plánu obnovy a odolnosti (ISPO), do ktorého sa nahrávajú aj všetky prílohy žiadosti.

ISPO si pre podanie žiadosti vyžaduje registráciu žiadateľa.