Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Výzva I1
 3. Preklenovacie ERC granty

Preklenovacie ERC granty

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný atechnologický inštitút vyhlasuje výzvu zameranú na podporu výskumníkov a výskumníčok, ktorí podali žiadosť o grant Európskej rady pre výskum (ERC) a získali hodnotenie minimálne „B“. V rámci tejto výzvy môžu žiadatelia (inštitúcie) požiadať o preklenovací grant pre takýchto výskumníkov a výskumníčky, ktorý im umožní pokračovať vo výskume a zároveň opätovne podať projekt do ERC.

Cieľom výzvy je:

 • podporiť kvalitné projektové zámery, ktoré nezískali financovanie
  v ERC, ale majú potenciál uspieť pri opätovnom podaní,
 • motivovať výskumníkov/výskumníčky pri podávaní žiadostí do ERC. 

Termín otvorenia výzvy: 21.12.2023

Termín uzavretia: po vyčerpaní finančných prostriedkov, najneskôr 31.10.2024

Alokácia: 1 200 000 €, z toho:

a) 1 000 000 € – zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti,

b) 200 000 € – zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH.

Oprávnení žiadatelia: Oprávnenými žiadateľmi sú výskumné organizácie a výskumné infraštruktúry, ktorým poskytnutie
prostriedkov mechanizmu nepredstavuje štátnu pomoc, t. j. subjekty, ktoré nepredstavujú podnik v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ (v súvislosti s projektom nebudú vykonávať hospodárske činnosti).

Oprávnení žiadatelia sa pre účely výzvy členia podľa sektorovej štruktúry vymedzenej v § 7 zákona o štátnej
podpore výskumu a vývoja:

 • štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy,
 • sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie,
 • sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy,
 • neziskový sektor, ktorý tvoria neziskové organizácie, občianske združenia a združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj.

V rámci tejto výzvy je možné podať len takú ŽoPPM, ktorej riešiteľom je ten istý výskumník/výskumníčka, ktorý podal žiadosť o ERC grant a získal minimálne hodnotenie „B“ v programe Horizont Európa (ďalej len „nositeľ výskumu“).

Vykonávateľ: Úrad vlády SR

Sprostredkovateľ: Výskumná agentúra

Kontakt: pooinfo@vyskumnaagentura.sk

Komponent POO: 9

Stav: otvorená 

Žiadosť sa pred jej predložením vypĺňa v informačnom systéme Plánu obnovy a odolnosti (ISPO), do ktorého sa nahrávajú aj všetky prílohy žiadosti.

ISPO si pre podanie žiadosti vyžaduje registráciu žiadateľa. 

Stav alokácie

Alokácia výzvy: 1 200 000 EUR

Výška prostriedkov vo všetkých predložených žiadostiach: 597 174,40 EUR, z toho:

 • Výška prostriedkov v nezazmluvnených žiadostiach spĺňajúcich PPPM: 0 EUR
 • Výška prostriedkov v zazmluvnených projektoch: 0 EUR
 • Výška prostriedkov v žiadostiach, ktoré nesplnili PPPM: 0 EUR

Zostávajúca alokácia (rozdiel celkovej alokácie výzvy a zazmluvnených projektov): 1 200 000 EUR

Aktualizácia: 31.5.2024