Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Výzva I3
  3. Veľké projekty pre excelentných výskumníkov

Veľké projekty pre excelentných výskumníkov

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 3: Excelentná veda vyhlasuje výzvu na podporu špičkových vedeckých tímov pod vedením excelentných výskumníkov so Slovenska a zahraničia, ktoré budú svoj výskum realizovať na výskumných alebo inovačných inštitúciách na Slovensku.

Cieľom výzvy je pritiahnuť alebo udržať a podporiť individuálnych excelentných výskumníkov a ich tímy pri realizácii výskumu na výskumných inštitúciách na Slovensku.

Oznam o zmene v povinnej prílohe č. 1 – Údaje o projekte

Dávame do pozornosti zmenu v povinnej prílohe č. 1 – Údaje o projekte a rozpočet projektu – bol opravený spôsob výpočtu trvania projektu v mesiacoch a tiež spôsob výpočtu nepriamych výdavkov – zahrnutie osobných výdavkov na hlavného riešiteľa do základu na výpočet nepriamych výdavkov. Upravená príloha je dostupná na stiahnutie nižšie v časti Dokumenty.

Oznam o zmene vzoru Zmluvy a príloh 

Dávame do pozornosti zmeny vzoru Zmluvy o PPM a jej príloh. Upravené dokumenty sú dostupné na stiahnutie nižšie v časti Dokumenty. 

Indikatívny plán hodnotenia

koniec januára 2024 – administratívne hodnotenie podaných ŽoPPM,
február – marec 2024 – odborné hodnotenie podaných ŽoPPM,
apríl – máj 2024 – zazmluvňovanie úspešných ŽoPPM.

Aktualizácia 

apríl – jún 2024 – odborné hodnotenie podaných ŽoPPM 
n – júl 2024 – zazmluvňovanie úspešných ŽoPPM 

Termín otvorenia výzvy: 29.6.2023

Termín uzavretia: 28.9.2023 

Žiadosti je možné podávať do 28.9.2023 do 23:59.

Alokácia: 53  863 200 €, z toho:

  • zdroj Plán obnovy a odolnosti: 44 886 000 €
  • zdroj Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH: 8 977 200 €

Maximálna výška podpory: 3 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia:

Oprávnenými žiadateľmi sú výlučne právnické osoby s prideleným identifikačným číslom (IČO), ktoré sa pre účely tejto výzvy členia podľa sektorovej štruktúry na:
  • štátny sektor – Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy,
  • sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie,
  • sektor vysokých škôl – verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj,
  • neziskový sektor – neziskové organizácie, občianske združenia a združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj a
  • podnikateľský sektor – podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj (mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP; veľké podniky).

Vykonávateľ: Úrad vlády SR

Sprostredkovateľ: Výskumná agentúra

Kontakt: pooinfo@vyskumnaagentura.sk

Komponent POO: 9

Stav: uzavretá

Žiadosť sa pred jej predložením vypĺňa v informačnom systéme Plánu obnovy a odolnosti (ISPO), do ktorého sa nahrávajú aj všetky prílohy žiadosti.

ISPO si pre podanie žiadosti vyžaduje registráciu žiadateľa. 

Počet predložených žiadostí o prostriedky mechanizmu v tejto výzve je 110.