Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Výzva Komponentu 10
 3. Výzva na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou

Výzva na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou v znení zmeny č.1

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ Komponentu 10 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 2: Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív vyhlasuje výzvu na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou.

Cieľom výzvy je posilniť vzťahy a rozvíjať siete so Slovákmi v zahraničí najmä s príslušníkmi novej diaspóry, zvýšiť pravdepodobnosť ich návratu domov a využiť ich know-how na modernizáciu Slovenska. Cieľom nie je brzdiť pohyb vysokokvalifikovaných pracovníkov, ale skôr podporovať “obeh mozgov”. Výzva je zameraná na podporu organizovania podujatí na Slovensku a v zahraničí, kde žije slovenská diaspóra.

V rámci Výzvy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou sme prijali 57 žiadostí o PPM v celkovej sume 9 519 683,61 €. V súčasnosti prebieha administratívne overenie. 

Indikatívny plán hodnotenia

január – marec 2024 – administratívne hodnotenie podaných 57 žiadostí o PPM, dožiadavanie a oznámenie o nesplnení
apríl – jún 2024 – odborné hodnotenie podaných žiadostí o PPM
júl – august 2024 – zazmluvňovanie úspešných žiadostí o PPM

Informácie pre žiadateľov:
Úprava harmonogramu nastala z dôvodu, že v súčasnosti prebiehajú konsenzuálne stretnutia hodnotiteľov. V súlade s Príručkou pre žiadateľa (príloha č.7 výzvy), v prípade, že sa hodnotitelia ani po konsenzuálnom stretnutí nezhodnú na posúdení všetkých kritérií, Vykonávateľ určí tretieho hodnotiteľa na posúdenie splnenia všetkých kritérií. Po ukončení odborného hodnotenie budú všetkým žiadateľom zaslané oznámenia o splnení alebo nesplnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Upozornenie pre žiadateľov

Upozorňujeme žiadateľov, aby si skontrolovali pri podávaní sumáru žiadosti cez elektronickú schránku Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk, či priložili podpísanú prílohu Sumár žiadosti o PPM, ktorú im vygeneroval systém ISPO.

Sumár žiadosti o PPM, ktorý ISPO vygeneruje je potrebné elektronicky podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom oprávnenou osobou, t. j. štatutárnym orgánom žiadateľa alebo ním poverenou osobou na základe plnomocenstva a zaslať prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

Ak žiadosť o PPM podáte iba v systéme ISPO a nepodáte sumár žiadosti o PPM cez Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk, žiadosť o PPM bude zamietnutá, pretože nesplní PPM A. Podmienka podania ŽoPPM včas, v stanovenej forme a určeným spôsobom, tak ako je uvedená vo výzve na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou.

Všetky kroky a obrázkový postup je v Často kladených otázkach (otázka č. 34).

Upozorňujeme žiadateľov, že financovanie projektov z tejto výzvy nie je možné kombinovať s iným financovaním zo zdrojov EÚ, najmä fondy EÚ (Program Slovensko) a priamo riadené programy EÚ. Organizácia podujatí tak nemôže byť vykazovaná ako výstup projektu v rámci tejto výzvy a zároveň v rámci projektov financovaných z fondov EÚ alebo priamo riadených programov EÚ.

Termín otvorenia výzvy: 31.8.2023

Termín uzavretia: 30.11.2023

Upozorňujeme žiadateľov, aby si nenechávali podanie žiadostí o PPM na posledný deň termínu uzávierky výzvy (30.11.) z dôvodu možných technických problémov. Žiadosti o PPM nebudú prijaté dodatočne, Vykonávateľ za technické problémy nenesie zodpovednosť.

Zároveň upozorňujeme žiadateľov, aby pri zasielaní podpísaného sumáru žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy pozorne zvolili poskytovateľa služby „Úrad vlády SR“.

V prípade, ak bude sumár ŽoPPM zaslaný do inej elektronickej schránky, teda inému poskytovateľovi služby, žiadosť o PPM nesplní PPPM A Podmienku podania ŽoPPM včas, v stanovenej forme a určeným spôsobom a bude zamietnutá. Obrázkový postup je k dispozícii vo FAQ.

Alokácia: 1 754 080 €, z toho: 

 • zdroj Plán obnovy a odolnosti: 1 600 000 € 
 • zdroj Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH: 154 080 €

Maximálna výška podpory:

 • Od 100 000 € do 120 000 € (vrátane) je povinný realizovať min. 15 podujatí.
 • Od 120 000 € do 140 000 € (vrátane) je povinný realizovať min. 18 podujatí.
 • Od 140 000 € do 160 000 € (vrátane) je povinný realizovať min. 19 podujatí.
 • Od 160 000 € do 180 000 € (vrátane) je povinný realizovať min. 23 podujatí.
 • Od 180 000 € do 200 000 € (vrátane) je povinný realizovať min. 26 podujatí.

Žiadateľ môže zrealizovať aj viac podujatí, ako je uvedené vyššie.

Oprávnení žiadatelia:

 •  Neziskové organizácie v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov;
 • Nadácie v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ;
 • Neinvestičný fond v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona NRSR č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov ;
 • Združenie založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov ;
 • Záujmové združenia právnických osôb a združenia fyzických a právnických osôb založené podľa § 20i ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
 • Verejné vysoké školy v zmysle § 2 ods. 2, písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení́ neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“);
 • Štátne vysoké školy v zmysle § 2 ods. 2, písm. b) zákona o VŠ;
 • Súkromné vysoké školy v zmysle § 2 ods. 2, písm. c) zákona o VŠ;
 • Verejné výskumné inštitúcie v zmysle zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení́ neskorších predpisov;
 • Slovenská akadémia vied v zmysle zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení́ neskorších predpisov;
 • Právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Dátum vzniku žiadateľa musí byť najneskôr k 1.1.2022 vrátane. Za dátum vzniku sa považuje dátum uvedený v príslušnom registri. V prípade, ak žiadateľ vznikne po tomto termíne, bude považovaný za neoprávneného.
Sídlo žiadateľa musí byť v Slovenskej republike.

Vykonávateľ: Úrad vlády SR

Kontakt: diaspora@vlada.gov.sk

Komponent POO: 10

Stav: uzavretá 

Žiadosť sa pred jej predložením vypĺňa v informačnom systéme Plánu obnovy a odolnosti (ISPO), do ktorého sa nahrávajú aj všetky prílohy žiadosti.

ISPO si pre podanie žiadosti vyžaduje registráciu žiadateľa. 

Dokumenty: 

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 10 Investície 2 Plánu obnovy a odolnosti oznamuje v rámci Výzvy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou Zmenu výzvy č. 1,  ktorá nadobúda účinnosť 19.06.2024. 

Dokumenty dotknuté zmenou výzvy (so sledovaním zmien): 

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhovaná zmena nebude mať vplyv na posudzovanie už predložených žiadostí o prostriedky mechanizmu.  

Dávame do pozornosti zmeny vzoru zmluvy o PPM a jej príloh platné od 19.06.2024. 

Všetky zmeny sú zaznamenané formou sledovania zmien v jednotlivých dokumentoch: