Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Výzva Komponentu 10
 3. Výzva na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou

Výzva na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ Komponentu 10 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 2: Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív vyhlasuje výzvu na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou.

Cieľom výzvy je posilniť vzťahy a rozvíjať siete so Slovákmi v zahraničí najmä s príslušníkmi novej diaspóry, zvýšiť pravdepodobnosť ich návratu domov a využiť ich know-how na modernizáciu Slovenska. Cieľom nie je brzdiť pohyb vysokokvalifikovaných pracovníkov, ale skôr podporovať “obeh mozgov”. Výzva je zameraná na podporu organizovania podujatí na Slovensku a v zahraničí, kde žije slovenská diaspóra.

Vaše otázky radi zodpovieme aj v pripravovanom online informačnom seminári. Online seminár sa uskutoční 27.9.2023 a prihlásiť naň sa môžete prostredníctvom tohto odkazu.

Termín otvorenia výzvy: 31.8.2023

Termín uzavretia: 30.11.2023

Upozorňujeme žiadateľov, aby si nenechávali podanie žiadostí o PPM na posledný deň termínu uzávierky výzvy (30.11.) z dôvodu možných technických problémov. Žiadosti o PPM nebudú prijaté dodatočne, Vykonávateľ za technické problémy nenesie zodpovednosť.

Alokácia: 1 754 080 €, z toho: 

 • zdroj Plán obnovy a odolnosti: 1 600 000 € 
 • zdroj Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH: 154 080 €

Maximálna výška podpory:

 • Od 100 000 € do 120 000 € (vrátane) je povinný realizovať min. 15 podujatí.
 • Od 120 000 € do 140 000 € (vrátane) je povinný realizovať min. 18 podujatí.
 • Od 140 000 € do 160 000 € (vrátane) je povinný realizovať min. 19 podujatí.
 • Od 160 000 € do 180 000 € (vrátane) je povinný realizovať min. 23 podujatí.
 • Od 180 000 € do 200 000 € (vrátane) je povinný realizovať min. 26 podujatí.

Žiadateľ môže zrealizovať aj viac podujatí, ako je uvedené vyššie.

Oprávnení žiadatelia:

 •  Neziskové organizácie v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov;
 • Nadácie v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ;
 • Neinvestičný fond v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona NRSR č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov ;
 • Združenie založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov ;
 • Záujmové združenia právnických osôb a združenia fyzických a právnických osôb založené podľa § 20i ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
 • Verejné vysoké školy v zmysle § 2 ods. 2, písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení́ neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“);
 • Štátne vysoké školy v zmysle § 2 ods. 2, písm. b) zákona o VŠ;
 • Súkromné vysoké školy v zmysle § 2 ods. 2, písm. c) zákona o VŠ;
 • Verejné výskumné inštitúcie v zmysle zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení́ neskorších predpisov;
 • Slovenská akadémia vied v zmysle zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení́ neskorších predpisov;
 • Právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Dátum vzniku žiadateľa musí byť najneskôr k 1.1.2022 vrátane. Za dátum vzniku sa považuje dátum uvedený v príslušnom registri. V prípade, ak žiadateľ vznikne po tomto termíne, bude považovaný za neoprávneného.
Sídlo žiadateľa musí byť v Slovenskej republike.

Vykonávateľ: Úrad vlády SR

Kontakt: diaspora@vlada.gov.sk

Komponent POO: 10

Stav: otvorená 

Žiadosť sa pred jej predložením vypĺňa v informačnom systéme Plánu obnovy a odolnosti (ISPO), do ktorého sa nahrávajú aj všetky prílohy žiadosti.

ISPO si pre podanie žiadosti vyžaduje registráciu žiadateľa. 

Formulár na otázky k vyhlásenej výzve na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou

Z dôvodu rovnakého prístupu ku všetkým uchádzačom bude Vaša odpoveď zverejnená prostredníctvom často kladených otázok (FAQ) na webstránke www.vaia.gov.sk.