Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Výzva I1
  3. Podpora prípravy projektov v Horizonte Európa

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu prípravy projektov v Horizonte Európa

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný atechnologický inštitút vyhlasuje výzvu na podporu žiadateľov, ktorí sa aktívne zapojili do výziev vyhlasovaných rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa (ďalej len akoHorizont Európa“) v role koordinátora alebo partnera. 

Termín otvorenia výzvy: 28.4.2023

Termín uzavretia: 31.10.2025 alebo po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Alokácia: 7 270 000 €

Oprávnení žiadatelia: nepodnikateľské výskumné organizácie, ktoré nepredstavujú podnik v zmysle čl.107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ a podniky v zmysle uvedeného článku, ktoré sa aktívne zapojili do výziev v rámcovom programe Horizont Európa, pričom ich projektový zámer dosiahol minimálne 50% hodnotenie z maximálneho možného hodnotenia v rámci pôvodnej výzvy

Vykonávateľ: Úrad vlády SR

Sprostredkovateľ: Výskumná agentúra

Kontakt: pooinfo@vyskumnaagentura.sk

Komponent POO: 9

Stav: otvorená 

Žiadosť sa pred jej predložením vypĺňa v informačnom systéme Plánu obnovy a odolnosti (ISPO), do ktorého sa nahrávajú aj všetky prílohy žiadosti.

ISPO si pre podanie žiadosti vyžaduje registráciu žiadateľa. 

Stav alokácie

Alokácia výzvy: 7 270 000 EUR

Výška prostriedkov vo všetkých predložených žiadostiach: 1 536 503,5 EUR, z toho:

  • Výška prostriedkov v nezazmluvnených žiadostiach spĺňajúcich PPPM: 296 000 EUR
  • Výška prostriedkov v zazmluvnených projektoch: 0 EUR
  • Výška prostriedkov v žiadostiach, ktoré nesplnili PPPM: 44 000 EUR

Zostávajúca alokácia (rozdiel celkovej alokácie výzvy a zazmluvnených projektov): 7 270 000 EUR

Aktualizácia: 1.9.2023

Formulár na otázky k vyhlásenej výzve Podpora prípravy projektov v Horizonte Európa:

Z dôvodu rovnakého prístupu ku všetkým uchádzačom bude Vaša odpoveď zverejnená prostredníctvom často kladených otázok (FAQ) na webstránke www.vaia.gov.sk.