Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Výzva I2
  3. Digitálne vouchery

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk - digitálne vouchery

Aktuálna informácia pre žiadateľov, ktorí už podali žiadosť v tejto výzve

Slovenská inovačná a energetická agentúra („SIEA“) oznamuje žiadateľom o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom výziev inovačné a digitálne vouchery z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti, s kódmi 09I02-03-V03 a 09I02-03-V04, ktoré boli otvorené dňa 14. 8. 2023, že z dôvodu veľkého počtu posudzovaných žiadostí nebude môcť vydať v lehote do 90 kalendárnych dní odo dňa prijatia žiadosti všetky oznámenia o výsledku posúdenia žiadosti o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom inovačných a digitálnych voucherov.

„Sme vďační za veľký záujem slovenských firiem o inovácie a digitalizáciu. Náš tím žiadosti administruje a s prvými zástupcami podnikov už komunikujeme. Pre množstvo záujemcov však dopyt prevyšuje naše kapacity, preto žiadateľov prosíme o trpezlivosť,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič. SIEA si zároveň dovoľuje uistiť žiadateľov, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie oznámení o výsledku posúdenia žiadostí. Viac v informácií nájdete na webovom sídle SIEA.

Úrad vlády SR ako vykonávateľ výzvy v spolupráci so SIEA identifikoval možnosti zefektívnenia procesu posudzovania žiadostí inovačných a digitálnych voucherov. SIEA implementuje opatrenia v čo najkratšej dobe.

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ Komponentu 9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci Investície 2 Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja, vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk – digitálne vouchery.

Cieľom investície je mobilizovať účasť súkromného sektora na výskume, vývoji a inováciách a zvýšiť podiel inovačných podnikov, ale aj uľahčiť prenos znalostí, technológií a inovácií a posilniť spoluprácu s podnikateľským sektorom. Podpora poskytovaná v rámci výzvy bude zameraná na individualizované riešenia pre podniky (predmetom podpory je vypracovanie návrhu individualizovaného riešenia, nie však jeho samotná realizácia) v konkrétnych oblastiach digitalizácie.

Úrad vlády Slovenskej republiky ako vykonávateľ Komponentu 9 oznamuje žiadateľom, že uzavrie Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk – digitálne vouchery v termíne 24.11.2023. Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti v rámci tejto výzvy. Dôvodom uzavretia je veľký počet podaných žiadostí, ktoré prevyšujú disponibilnú alokáciu výzvy.

Termín vyhlásenia výzvy: 14.7.2023

Termín otvorenia výzvy: 14.8.2023, 00:01 hod.

Termín uzavretia: po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe riadne odôvodneného rozhodnutia vykonávateľa, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr

Aktualizácia 24.10.2023:

Výzva bude uzavretá 24.11.2023 o 23:59

Alokácia: 14 634 000 EUR, z toho: 

a) 12 195 000 €– zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti,
b) 2 439 000 € – zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH.

Oprávnení žiadatelia: V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) Obchodného zákonníka, t. j.:

  • osoby zapísané v Obchodnom registri,
  • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia

Vykonávateľ: Úrad vlády SR

Sprostredkovateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Kontakt: vouchery.planobnovy@siea.gov.sk

Komponent POO: 9

Stav: uzavretá

Žiadateľ vypracuje žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len „žiadosť“) prostredníctvom Informačného
systému Plánu obnovy – ISPO. Nevyhnutnou podmienkou je registrácia žiadateľa v uvedenom systéme. Postup registrácie
žiadateľa je popísaný na https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy v časti „Registrácia“. Po zaregistrovaní sa systém žiadateľa
prevedie jednotlivými krokmi vypĺňania žiadosti.

Informácia pre žiadateľov:

Dávame do pozornosti podmienku č. 1 výzvy – Podmienka doručenia včas a v stanovenej forme, ktorá stanovuje, že „Žiadosť je doručená včas, ak je formulár žiadosti zaevidovaný prostredníctvom ISPO do termínu uzavretia výzvy. Žiadateľ v systéme ISPO nerealizuje krok č. 11 Odoslanie žiadosti, t. j. žiadosť sa považuje za doručenú ukončením kroku č. 10 Finalizácia a zaevidovanie žiadosti.“  Žiadosť po zaevidovaní v ISPO nie je potrebné zasielať cez elektronickú schránku ani listinne.

Dokumenty: 

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti oznamuje v rámci výzvy Podpora spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk – digitálne vouchery s kódom 09I02-03-V04 Zmenu výzvy č. 1,  ktorá nadobúda účinnosť 27.05.2024.

Dokumenty dotknuté zmenou výzvy (so sledovaním zmien):

Za účelom oboznámenia sa žiadateľa s povinnosťami a postupmi vzťahujúcimi sa k realizácii projektu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR dávame do pozornosti zmeny vzoru zmluvy o PPM a jej prílohy platné od 27.05.2024:

Všetky zmeny sú zaznamenané formou sledovania zmien v jednotlivých dokumentoch:

Záväzná dokumentácia pre implementáciu projektov:

Stav alokácie

Alokácia výzvy: 14 634 000 EUR

Výška prostriedkov vo všetkých predložených žiadostiach: 19 368 432,39 EUR, z toho:

  • Výška prostriedkov v nezazmluvnených žiadostiach spĺňajúcich PPPM: 925 850,70 EUR
  • Výška prostriedkov v zazmluvnených projektoch: 0 EUR
  • Výška prostriedkov v žiadostiach, ktoré nesplnili PPPM: 324 902 EUR

Zostávajúca alokácia (rozdiel celkovej alokácie výzvy a zazmluvnených projektov): 14 634 000 EUR

Aktualizácia: 14.3.2024