Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Výzva I1
  3. Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa

Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný atechnologický inštitút vyhlasuje výzvu Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa.

Výzva je zameraná na podporu základného, priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja realizovaného slovenskými inštitúciami, ktoré participovali alebo participujú v projektoch v Horizontu 2020 alebo Horizontu Európa. Cieľom výzvy je podporiť výskumné aktivity a zvýšiť účasť inštitúcií zo Slovenska v Európskom výskumnom priestore, a to predovšetkým v programe Horizont Európa.

Z dôvodu uzavretia prvého kola výzvy ukončujeme možnosť podávania otázok formou formulára.

Termín otvorenia výzvy: 4.7.2023

Termín uzavretia:

  • 5.9. 2023 – uzávierka prvého hodnotiaceho kola,
  • 3.1. 2024 – uzávierka druhého hodnotiaceho kola
  • 3.4. 2024 – uzávierka tretieho hodnotiaceho kola
  • 27. 6. 2024 – uzávierka štvrtého hodnotiaceho kola

V prípade vyčerpania alokácie vykonávateľ uzavrie výzvu aj skôr.

Alokácia: 9 960 000 €, z toho:
a) 8 300 000 € – zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti,
b) 1 660 000 € – zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH.

Oprávnení žiadatelia: Oprávnenými žiadateľmi sú nepodnikateľské výskumné organizácie a výskumné infraštruktúry (ďalej aj „Nepodniky“), ktoré nepredstavujú podnik v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ a podniky v zmysle uvedeného článku. Oprávnenými žiadateľmi sú výlučne právnické osoby s prideleným identifikačným číslom (IČO) podľa zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Oprávnenými žiadateľmi sú inštitúcie, ktoré aktívne participovali v programoch Horizont Európa alebo Horizont 2020 v pozícii koordinátora alebo partnera.

Oprávnení žiadatelia sa pre účely výzvy členia podľa sektorovej štruktúry vymedzenej v § 7 zákona o štátnej podpore výskumu a vývoja:
a) štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy,
b) sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie,
c) sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj,
d) neziskový sektor, ktorý tvoria občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb,
e) podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia podľa § 2 ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka.

Vykonávateľ: Úrad vlády SR

Sprostredkovateľ: Výskumná agentúra

Kontakt: pooinfo@vyskumnaagentura.sk

Komponent POO: 9

Stav: otvorená 

Žiadosť sa pred jej predložením vypĺňa v informačnom systéme Plánu obnovy a odolnosti (ISPO), do ktorého sa nahrávajú aj všetky prílohy žiadosti.

ISPO si pre podanie žiadosti vyžaduje registráciu žiadateľa.