Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Výzva I1
 3. Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa

Matching granty k zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa v znení zmeny č. 1

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný atechnologický inštitút vyhlasuje výzvu Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa.

Výzva je zameraná na podporu základného, priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja realizovaného slovenskými inštitúciami, ktoré participovali alebo participujú v projektoch v Horizontu 2020 alebo Horizontu Európa. Cieľom výzvy je podporiť výskumné aktivity a zvýšiť účasť inštitúcií zo Slovenska v Európskom výskumnom priestore, a to predovšetkým v programe Horizont Európa.

Oznam o zmene výzvy č. 1 

Dávame do pozornosti zmenu termínu uzavretia výzvy Matching granty k zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa, z pôvodného termínu 27. 6. 2024 na 31. 7. 2024 a zaradenie „European Innovation Council“ (EIC) medzi horizontové schémy, na ktoré môžu byť naviazané Matching granty. 

Oznam o zmene v povinnej prílohe č. 1 – Údaje o projekte

Dávame do pozornosti zmenu v povinnej prílohe č. 1 – Údaje o projekte a rozpočet projektu – v hárku Údaje o projekte bol upravený spôsob výpočtu Predpokladaného počtu mesiacov trvania projektu. Zároveň bol upravený výpočet nepriamych výdavkov – výpočet berie do úvahy aj oprávnené priame výdavky na hlavného riešiteľa. Upravená príloha je dostupná na stiahnutie nižšie v časti Dokumenty.

Indikatívny plán hodnotenia 1. kola výzvy

koniec decembra 2023 – administratívne hodnotenie podaných ŽoPPM,
január – polovica marca 2024 – odborné hodnotenie podaných ŽoPPM,
apríl – máj 2024 – zazmluvňovanie úspešných ŽoPPM.

Aktualizácia 

jún – júl 2024 – zazmluvňovanie úspešných ŽoPPM 

Indikatívny plán hodnotenia 2. a 3. kola výzvy

koniec apríla 2024 – administratívne hodnotenie podaných ŽoPPM,
máj 2024 – odborné hodnotenie podaných ŽoPPM,
jún – júl 2024 – zazmluvňovanie úspešných ŽoPPM.

Aktualizácia 

júl 2024 – odborné hodnotenie podaných ŽoPPM 
august-september 2024 – zazmluvňovanie úspešných ŽoPPM 

Upozornenie pre žiadateľov

Po úspešnom zaevidovaní ŽoPPM (vyplnení formulára ŽoPPM, vložení všetkých povinných príloh ŽoPPM) v ISPO bude žiadateľovi vygenerovaný sumár žiadosti vo formáte PDF, ktorý žiadateľ bez príloh doručí do elektronickej schránky Výskumnej agentúry (www.vyskumnaagentura.skzriadenej v rámci Ústredného portálu verejnej správy cez službu „Všeobecná agenda“ postupom podľa zákona o e-Governmente. 

Sumár žiadosti musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom oprávnenou osobou, t. j. štatutárnym orgánom žiadateľa alebo ním poverenou osobou na základe úradne overeného plnomocenstva.

Z dôvodu uzavretia prvého kola výzvy ukončujeme možnosť podávania otázok formou formulára.

Termín otvorenia výzvy: 4.7.2023

Termín uzavretia:

 • 5.9. 2023 – uzávierka prvého hodnotiaceho kola,
 • 3.1. 2024 – uzávierka druhého hodnotiaceho kola
 • 3.4. 2024 – uzávierka tretieho hodnotiaceho kola
 • 31.7. 2024 – uzávierka štvrtého hodnotiaceho kola

V prípade vyčerpania alokácie vykonávateľ uzavrie výzvu aj skôr.

Alokácia: 9 960 000 €, z toho:
a) 8 300 000 € – zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti,
b) 1 660 000 € – zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH.

Oprávnení žiadatelia: Oprávnenými žiadateľmi sú nepodnikateľské výskumné organizácie a výskumné infraštruktúry (ďalej aj „Nepodniky“), ktoré nepredstavujú podnik v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ a podniky v zmysle uvedeného článku. Oprávnenými žiadateľmi sú výlučne právnické osoby s prideleným identifikačným číslom (IČO) podľa zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Oprávnenými žiadateľmi sú inštitúcie, ktoré aktívne participovali v programoch Horizont Európa alebo Horizont 2020 v pozícii koordinátora alebo partnera.

Oprávnení žiadatelia sa pre účely výzvy členia podľa sektorovej štruktúry vymedzenej v § 7 zákona o štátnej podpore výskumu a vývoja:
a) štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy,
b) sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie,
c) sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj,
d) neziskový sektor, ktorý tvoria občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb,
e) podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia podľa § 2 ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka.

Vykonávateľ: Úrad vlády SR

Sprostredkovateľ: Výskumná agentúra

Kontakt: pooinfo@vyskumnaagentura.sk

Komponent POO: 9

Stav: otvorená 

Žiadosť sa pred jej predložením vypĺňa v informačnom systéme Plánu obnovy a odolnosti (ISPO), do ktorého sa nahrávajú aj všetky prílohy žiadosti.

ISPO si pre podanie žiadosti vyžaduje registráciu žiadateľa. 

Dokumenty: 

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti oznamuje v rámci výzvy Matching granty k zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa s kódom 09I01-03-V04 Zmenu výzvy č.1,  ktorá nadobúda účinnosť 24.6.2024.    

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhovaná zmena nebude mať vplyv na posudzovanie už predložených žiadostí o prostriedky mechanizmu. 

Dávame do pozornosti zmeny vzoru zmluvy o PPM a jej príloh platné od 27.5.2024:

Všetky zmeny sú zaznamenané formou sledovania zmien v jednotlivých dokumentoch:

Stav alokácie výzvy po 1. hodnotiacom kole 

Alokácia výzvy: 9 960 000 EUR

Výška prostriedkov vo všetkých predložených žiadostiach: 11 323 254,59 EUR, z toho:

 • Výška prostriedkov v predložených žiadostiach – 1. hodnotiace kolo: 5 316 393,26 EUR 
 • Výška prostriedkov v nezazmluvnených žiadostiach spĺňajúcich PPPM: 5 059 682,78 EUR
 • Výška prostriedkov v zazmluvnených projektoch: 0 EUR
 • Výška prostriedkov v žiadostiach, ktoré nesplnili PPPM: 256 710,48 EUR

Zostávajúca alokácia (rozdiel celkovej alokácie výzvy a zazmluvnených projektov): 9 960 000 EUR

Aktualizácia: 15.7.2024